ДогађајиУ оквиру активности којима се превенција против поплава ставља у први план наших задатака, данас је одржан радни састанак у ВПЦ "Сава-Дунав"

18.01.2019.

Директор ЈВП "Србијаводе" Горан Пузовић је донео низ мера и закључака на основу евидентираних информација и сазнања од својих стручних сарадника, као и на основу информација добијених из земаља региона.
Степен припремљености за, евентуалне, критичне ситуације и успешност реаговања на њих зависи, првенствено, од познавања саме опасности, њихових основних карактеристика и начина деловања, припремљености, организованости и обучености, као и поштовања успостављених процедура од стране, прво високог менаџмента, па затим и свих осталих структура друштва.
Закључено је да је у наредном периоду потребно превенцију поспешити детаљнијим планирањем, опремањем људства, симулацијом критичних и кризних ситуација и обукама људског ресурса кроз њих. Такође, детаљније је разрађен план оперативног деловања и извршења задатака.