Уређење и коришћење вода

Законом о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/10 и 93/12) Јавно водопривредно предузеће управља водним објектима за уређење водотока и за заштиту од поплава на водама првог реда и водним објектима за одводњавање, који су у јавној својини и брине се о њиховом наменском коришћењу, одржавању и чувању.

Одводњавање

Интегрална заштита од штетног дејства вода спроводи се изграђеним системима за заштиту од спољних вода и системима за одводњавање – водним објектима за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода, обухваћених Оперативним планом за одбрану од поплава од унутрашњих вода. У оквиру одводњавања ЈВП „Србијаводе“ се баве:

  • Редовним одржавањем водних објеката за одводњавање у јавној својини и
  • Инвестиционим одржавањем система за одводњавање у јавној својини

Системи за одводњавање у јавној својини у надлежности ЈВП „Србијаводе“

Мелиорационо подручје Број система Бруто површина (ха) Дужина канала(км) Црпне станице (ком)

ВПЦ „САВА - ДУНАВ“, ВОДНО ПОДРУЧЈЕ ДОЊИ ДУНАВ И САВА

Подрињско-Колубарско 26 650.529 1.400 7
Доњи Дунав 19 674.793 902 6
Свега: 45 1.325.322 2.302 13

ВПЦ „МОРАВА“, ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“

Велика Морава 6 304.009 599 13
Јужна Морава 4 86.108 49,70 /
Западна Морава 1 21.709 36 /
Нишава 1 62.514 33,8 /
Свега: 12 474.340 718,15 13
ЈВП „Србијаводе“: 57 1.799.662 3.020,15 26

Наводњавање

У програму рада Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (МПШВ), на основу Уредбе о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2012. годину (Службени Гласник РС, бр. 17/2012), у 2012. години су започети радови на рехабилитацији постојеће каналске мреже у Мачви у циљу обезбеђења двонаменске функције одводњавања и наводњавања. Анексом уговора са МПШВ – Управом за пољопривредно земљиште, у 2013. години је предвиђен наставак започетих радова и изградња објеката за захватање воде чијом реализацијом ће се омогућити наводњавање приоритетног пољопривредног подручја Мачве.

У 2013. години, приоритет је дат радовима на постојећим водним објектима за одводњавање, чије је функционално стање лоше због вишегодишњег тренда смањења обима редовног и инвестиционог одржавања. Усвојени концепт обезбеђења услова за наводњавање подразумева:

  • радове на рехабилитацији постојећих водних објеката за одводњавање у јавној својини (којима сагласно чл. 23 Закона о водама управља ЈВП „Србијаводе“, брине се о њиховом наменском коришћењу), одржавању, како би се обезбедили услови за наводњавање;
  • изградњу нових објеката са опремом за захватање воде и за управљање нивоима - изградња нових устава и црпних станица;
  • Инвестиционо одржавање - рехабилитација постојећих водних објеката за одводњавање за двонаменско коришћење. Планирано је извршење послова и радова којима се обезбеђује двонаменско коришћење водних објеката за одводњавање у јавној својини и изградња нових објеката;
  • Изградња нових објеката са опремом за захватање воде и за управљање нивоима - уставе и црпне станице;
  • инвеститорске послове на припреми за извршење и праћењу извршења ових радова је у надлежности ЈВП „Србијаводе“.