Правци развоја ВИС-а

Основни циљ развоја интегралног ВИС-а, са аспекта општег - државног интереса, је обезбеђење поуздане и потпуне информационе основе у реалном времену потребне за: континуирани увид у расположиве водне ресурсе, праћење коришћења ресурса, контролу примене законских прописа, планирање и управљање водопривредним системима, планирање развојне политике у области водопривреде.

Развој ВИС-а неопходно је ускладити са потребним суштинским изменама организације, власничких односа и функционисања водопривредне делатности у целини.

Активности које треба спровести приликом развоја ВИС-а, а у оквиру реорганизације водопривреде, могу се рангирати на следећи начин:

  • Израда прописа у погледу надлежности, обавеза прикупљања, обраде и дистрибуције података и информација у области водопривреде;
  • Програмирање развоја, израда стандарда и методологије у погледу прикупљања и обраде података;
  • Систематизација и обједињавање до сада урађених делова ВИС-а и пројеката, успостављање интегралног програмског система и формирање јединствене базе података;
  • Израда модула или подсистема према утврђеним приоритетима.

Рад на развоју ВИС-а требало би усмерити и на следеће категорије информација:

  • хидролошки биланс вода;
  • праћење квалитета вода;
  • количине захваћених односно, употребљених вода;
  • количине и квалитет испуштених вода.