Планска документа

Закон о водама (члан 29) дефинише обавезу припреме, доношења и новелирања планских докумената којима се остварују дугорочни правци управљања водама на подручју Републике Србије (Стратегија управљања водама), планска документа за водна подручја (планови управљања водама) као и планови којима се уређује заштита од штетног дејства вода (план заштите вода).

Закон о водама дефинише рокове за доношење појединих стратешких докумената и сходно тим роковима Водопривредна основа Србије је и даље на снази. Она предстваља дугорочни план за одржавање и развој водног режима на територији Републике Србије и као таква садржи комплексно решење коришћења водних ресурса и бави се питањима која су од пресудног значаја за све интересне групе на сливном подручју.

Водопривредна основа Србије донета је на основу члана 10. Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 54/96) уредбом о утврђивању Водопривредне основе Републике Србије објављеном у „Службеном гласнику РС", бр. 11/2002 7.3.2002. године.