Шта је ВИС?

Водопривредни информациони систем (ВИС) ће служити као заједничка ризница података за водне ресурсе, водне објекте и податке везане за статус вода у републици Србији. Информационе и комуникационе технологије (ICT) ће у процесу обједињавања свих података на једном месту, одиграти веома важну улогу кроз омогућавање подршке за брзо мењање радног окружења и пословних процеса.

Водопривредни информациони систем (ВИС)

ВИС база података

За потребе ВИС-а, као оптимално решење за смештање података одабрана је Oracle база података. Избор је извршен након детаљно спроведене анализе више различитих база података, а главни критеријуми при оцењивању су били: функционалност, ефикасност, употребљивост, поузданост, могућност одржавања, преносивост, подршка, ризик од застоја система, као и усклађеност са стандардима.

ArcSDE за Oracle

ArcSDE за Oracle базу података представља део ArcGIS система који омогућава везу између корисничких апликација и базе података ВИС-а. ArcSDE омогућава транспарентно складиштење просторних података у јединствену базу ВИС-а и доступност података свим апликацијама које те податке користе.

Како је ВИС сложен и свеобухватан систем, да би успешно имплеметирали сваки његов део, морало се пажљиво планирати и одлучити на који начин успешно испунити све захтеве у погледу рада са јединственом базом података.