Издавање водних аката

Сходно, Закону о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016) и Правилнику о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе («Службени гласник РС», број 72/2017), користе се следећи обрасци захтева за издавање водних аката:

 • Образац О-1 Захтев за издавање водних услова за објекте, односно радове
  Obrazac O-1
 • Образац О-2 Захтев за издавање водних услова за плански документ
  Obrazac O-1
 • Образац О-3 Захтев за издавање водне сагласности за објекте, односно радове
  Obrazac O-1
 • Образац О-4 Захтев за издавање водне сагласности за плански документ
  Obrazac O-1
 • Образац О-5 Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове за које су издати водни услови, водна сагласност или водна дозвола
  Obrazac O-1
 • Образац О-6 Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове за које је издата употребна дозвола, или решење о озакоњењу, а нису издати водни услови и водна сагласност
  Obrazac O-1
 • Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе
  Pravilnik vodna akta.pdf