Финансирање

Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" обавља послове из своје надлежности према годишњем Програму пословања, на који сагласност даје Влада Републике Србије.

Послови од општег интереса које извршава ЈВП „Србијаводе“, дефинисани су чл.150. Закона о водама.

Ови послови се финансирају, према члану 151. новог Закона о водама, из Буџета Републике Србије, накнада за воде, концесионих накнада и осталих извора (наменских кредита, донација...), преко Буџетског фонда за воде Републике Србије према члану 187. Закона о водама, у складу са годишњим програмом управљања водама и условима за расподелу и коришћење које прописује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Како Законом о водама није решено питање финансирања функционалних расхода јавних водопривредних предузећа предложене су измене Закона о водама којима би ово питање било уређено. Предложене измене Закона још увек су у процедури усвајања.