Правни статус и оснивање

Предузеће послује под пословним именом: Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе” Београд.
Скраћено пословно име је: ЈВП „Србијаводе”.
Седиште ЈВП „Србијаводе” је у Београду, адреса: Булевар уметности 2А.
Матични број: 17117106.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100283824.

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд основано је Законом о водама („Службени гласник РС“ бр. 46/91, 53/93, 53/93-др.закон, 67/93-др.закон, 48/94-др.закон, 54/96 и 101/05-др.закон) за обављање водопривредне делатности, прецизније - Законом о изменама и допунама закона о водама („Службени гласник РС“, број 54 од 26.12.1996. године), а његово пословање је усклађено са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и oдлуком о усклађивању пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 93/16).

Надзорни одбор ЈВП „Србијаводе“ је донео Статут предузећа на седници од 22.03.2017. године.

Оснивање ЈВП „Србијаводе“ уписано је у судски регистар Привредног суда у Београду, регистарски уложак 1-78228-00, решење Фи VII 424/97 од 3. јануара 1997. године, а преведено у Регистар привредних субјеката у Aгенцији за привредне регистре, решењем БД 2544/2005 од 20. августа 2005. године, матични број: 17117106, порески идентификациони број (ПИБ): 100283824.