Закони и прописи које ЈВП „Србијаводе“ примењује у обављању делатности

 • Закон о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/10, 93/12 и 101/16);
 • Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16);
 • Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14);
 • Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-одлука УС, 96/15, 47/17-аутентично тумачење, 113/17-др.закон и 27/18-др.закон);
 • Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/21 и 93/12);
 • Закон о режиму вода („Службени лист СРЈ“ бр. 59/98 и „Службени гласник РС“, број 105/05);
 • Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10,93/12 и 89/15);
 • Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука УС);
 • Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон и 108/16);
 • Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
 • Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16);
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, и 36/2010);
 • Уредба о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године („Службени гласник РС“, број 23/12);
 • Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2018. годину („Службени гласник РС“, број 15/18);
 • Уредба о висини накнада за воде („Службени гласник РС“, број 14/18);
 • Уредба о утврђивању водопривредне основе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 11/02);
 • Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16);
 • Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 50/12);
 • Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 35/11);
 • Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Службени гласник РС“, бр. 72/17);
 • Правилник о одређивању мелиорационих подручја и њихових граница („Службени гласник РС“, број 38/11);
 • Правилник о одређивању водних јединица и њихових граница („Службени гласник РС“, број 8/18);
 • Правилник о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС“, број 86/10);
 • Правилник о садржини и начину вођења Катастра водних објеката („Службени гласник РС“, број 34/11);
 • Правилник о садржини и начину вођења водног информационог система, методологији, структури, категоријама и нивоима сакупљања података, као и о садржини података о којима се обавештава јавност („Службени гласник РС“, број 54/2011);
 • Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Службени гласник РС“, број 96/10);
 • Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС“, број 74/11);
 • Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС“, број 92/08);
 • Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Службени гласник РС“, број 96/10);
 • Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама за њихово испитивање („Службени гласник РС“, број 23/94);
 • Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС“, бр. 33/16);
 • Правилник о хигијенској исправност воде за пиће („Службени лист СРЈ“, бр. 42/98 и 44/99);
 • Правилник о класификацији и категоризацији резерви подземних вода и вођењу евиденције о њима („Службени лист СФРЈ“, број 34/79);
 • Одлука о одређивању граница водних подручја („Службени гласник РС“, број 92/17);
 • Одлука о утврђивању Пописа вода I реда („Службени гласник РС“, број 83/2010);
 • Одлука о оснивању Националне конференције за воде („Службени гласник РС“, број 55/11)