Организациона структураПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ЈВП „СРБИЈАВОДЕ
(стање на дан 22.01.2024. године)Унутрашња организација Предузећа уређена је Правилником о организацији и систематизацији послова, који доноси директор Предузећа.

Srbijavode organizaciona sema