Организациона структураПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ЈВП „СРБИЈАВОДЕ
(стање на дан 01.12.2022. године)Унутрашња организација Предузећа уређена је Правилником о организацији и систематизацији послова, који доноси директор Предузећа.