Организациона структураПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ЈВП „СРБИЈАВОДЕ
(стање на дан 20.07.2023. године)Унутрашња организација Предузећа уређена је Правилником о организацији и систематизацији послова, који доноси директор Предузећа.

Srbijavode organizaciona sema