Делатност

Чланом 227. Закона о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/10, 93/12 и 101/16) утврђено је да даном ступања на снагу тог закона престаје да важи Закон о водама („Службени гласник РС“ бр. 46/91, 53/93, 53/93-др.закон, 67/93-др.закон, 48/94-др.закон, 54/96 и 101/05-др.закон), осим одредби чл. 81. до 96 (поглавље VII. Јавно водопривредно предузеће), а одредбе чл. 99 -107. Закона престају да важе 1.01.2011. године.

Одлуком о усклађивању пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 93/16), коју је донела Влада и Статутом (од 11.08.2017. године) ближе је утврђена делатност ЈВП „Србијаводе“. Претежна делатност је инжењерска делатност и техничко саветовање (шифра делатности: 71.12).

Делатност ЈВП „Србијаводе“ од општег интереса утврђена Законом о водама je:

1. уређење водотока и заштита од штетног дејства вода, и то:

 • изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање регулационим и заштитним водним објектима у јавној својини и одржавање водотока;
 • изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање водним објектима за одводњавање у јавној својини;
 • изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање водним објектима за заштиту од ерозија и бујица у јавној својини и извођење радова и мера за заштиту од ерозије и бујица, у складу са законом;
 • спровођење одбране од поплаве,
2. уређење и коришћење вода, и то:
 • израда биланса вода, контрола стања залиха водних ресурса и мере за обезбеђење њиховог рационалног коришћења и заштите;
 • израда биланса подземних вода за појединачни ресурс, укључујући и расположиви ресурс, начин и динамика обнављања ресурса и мере за обезбеђење рационалног коришћења и заштиту ресурса;
 • одржавање и управљање водним објектима за наводњавање у јавној својини,
3. заштита вода од загађивања, и то:
 • праћење хаваријских загађења, организација и контрола њиховог спровођења;
 • уређење водног режима заштићених области из члана 110. овог закона и других подручја која на њих имају утицаја,
4. остали послови од општег интереса, и то:
 • израда и спровођење планских докумената, програма и нормативних аката;
 • израда студија и извођење истражних радова за потребе интегралног управљања водама, израда техничке документације из области уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, уређења и коришћења вода и заштите вода од загађивања;
 • послови међународне сарадње у области вода;
 • успостављање и вођење водне документације и водног информационог система;
 • вршење поверених послова (припрема предлога водних јединица и њихових граница, плана управљања водама за водна подручја, посебног плана управљања водама за поједина питања управљања водама, плана управљања ризицима од поплава за водна подручја, оперативног плана за одбрану од поплава, израда карте угрожености и карте ризика од поплава, израда мишљења на оперативне планове за одбрану од поплава за воде II реда, идентификација водних тела површинских и подземних вода која се користе или могу да се користе за људску потрошњу у будућности, вођење регистара заштићених области на водном подручју, вршење послова инвеститора у име републике србије, спровођење поступака давања у закуп водног земљишта у јавној својини, издавање водних аката и вршење обрачуна и задужења обвезника плаћања накнада за воде).

Поред наведених делатности од општег интереса, остале делатности ЈВП „Србијаводе“ утврђене су чланом 15. Статута.

Јавно предузеће обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.