Водни информациони систем Републике Србије

Преглед стања обвезника накнаде за одводњавање у надлежности ЈВП "Србијаводе"

Физичко лице
Правно лице

Рачун Накнада Промена Датум валуте Oпис Број документа Дугује Потражује