Мале хидроелектране (МХЕ)

У Закону о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“ бр. 88/2010), у поглављу Одрживи развој техничке инфраструктуре, утврђено је да потенцијал малих водотокова на којима се могу градити МХЕ износи око 0,6 Мтен (мега тона еквивалентне нафте). Расположиви потенцијал малих хидроелектрана износи 4,7% укупне производње електричне енергије у Србији или око 15% произведене енергије у хидроелектранама.

Могуће локације за изградњу МХЕ и потенцијална производња електричне енергије одређени су на основу Катастра малих хидроелектрана Србије, који су за Електропривреду Србије израдила предузећа "Енергопројект" и Институт за водопривреду "Јарослав Черни" из Београда, 1987. године.

 • Катастром МХЕ из 1987. године је одређено 856 потенцијалних локација за изградњу МХЕ укупне снаге 450 MW, са производњом од 1.590 GWh/год.
Интерактивна прегледна карта са подацима из Катастра МХЕ

У Катастру МХЕ Србије нису узета у обзир ограничења у погледу управљања режимом вода, водоснабдевања, каналисања и санитарне заштите вода, заштите природних и културно историјских вредности. Због наведених ограничења и промена хидрологије речних токова и коришћења простора у протеклих 25 година, у Просторном плану РС утврђено је да Катастар МХЕ представља документациону подлогу, а да се МХЕ граде на основу техничке документације, која је израђена према правилима градње просторних планова подручја посебне намене и јединица локалне самоуправе и у складу са водним условима и условима заштите природе.

Упутство за подношење захтева и рокови важности докумената

Захтев за добијање водног акта, који издаје ЈВП „Србијаводе“, подноси се водопривредном центру или најближој радној јединици или секцији (види списак).

Уз захтев се подноси документација која је наведена у зависности од типа водног акта који се тражи:

1. Мишљење у поступку издавања водних услова
Уз захтев се прилаже:

 • информација о локацији, коју издаје надлежни орган општинске управе или надлежно Министарство, ако је локација МХЕ у заштићеном или еколошки значајном подручју, у складу са Законом о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 91/10);
 • копија катастарског плана и изводи из катастра непокретности за земљиште на коме се планира изградња МХЕ;
 • хидролошки подаци за локацију МХЕ и Мишљење Републичког хидрометеролошког завода Србије;
 • генерални пројекат МХЕ
Важност мишљења одговара року важења Решења о издавању водних услова. Водни услови престају да важе по истеку две године од дана њиховог издавања, ако у том року није поднет захтев за издавање водне сагласности.

2. Извештај о испуњености водних услова у поступку издавања водне сагласности на главни пројекат МХЕ
Уз захтев се прилаже:
 • решење о издавању водних услова
 • локацијска дозвола , коју издаје надлежни орган општинске управе или надлежно Министарство;
 • главни пројекат МХЕ;
 • Извештај о техничкој контроли пројекта.
Рок важења је у складу са роком важења Решења о издавању водне сагласности (2 године). Водна сагласност престаје да важи ако се у року од две године од дана њеног добијања не поднесе надлежном органу захтев за издавање грађевинске дозволе.

3. Извештај о испуњености услова из водних услова и водне сагласности у поступку издавања водне дозволе
Уз захтев се прилаже:
 • решење о издавању водне сагласности;
 • пројекат изведеног стања;
 • технички пријем (извештај издаје надлежна општина или надлежно Министарство).
Рок важења је у складу са роком важења Решења о издавању водне дозволе. Водна дозвола издаје се на одређено време, а најдуже за период од 15 година.

Напомена: додатне информације можете добити електронском поштом на office@srbijavode.rs

Водни услови и акта

На основу Закона о водама, чланови 113 - 128 („Службени гласник РС“ бр. 30/2010), а у складу са Правилником о садржини и образцу захтева за издавање водних аката („Службени гласник РС“ бр. 74/10), у поступку планирања, пројектовања и изградње МХЕ предвиђено је издавање следећих водних аката:

Назив документа Надлежна институција
1. Мишљење у поступку издавања водних услова за израду планских докумената замале хидроелектране ЈВП „Србијаводе“
2. Мишљење у поступку издавања водних услова за израду техничке документације и изградњу мале хидроелектране ЈВП „Србијаводе“
3. Водни услови за израду техничке документације за изградњу мале хидроелектране Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде
4. Извештај о испуњености услова из мишљења и водних услова за издавање водне сагласности на главни пројекат за изградњу мале хидроелектране ЈВП „Србијаводе“
5. Водна сагласност на главни пројекат за изградњу мале хидроелектране Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде
6. Извештај о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе ЈВП „Србијаводе“
7. Водна дозвола за коришћење вода за малу хидроелектрану Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде

Преглед издатих водних аката за МХЕ