Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода

У оквиру водне делатности уређења водотока и заштите од штетног дејства вода ЈВП „Србијаводе“:

  • управља водним објектима за уређење водотока (даље: регулациони објекти), водним објектима за заштиту од поплава (даље: заштитни водни објекти) на водама I реда и водним објектима за одводњавање, који су у јавној својини и брине се о њиховом наменском коришћењу, одржавању и чувању и управља бранама са акумулацијама, преводницама на каналима и системима за наводњавање (члан 23. Закона о водама) - наведени објекти су, у смислу члана 13. став 2. Закона о водама, добра од општег интереса;
  • израђује, преиспитује и новелира карте угрoжености и карте ризика од поплава (члан 48. Закона о водама) и планове управљања ризицима од поплава (чл.49.Закона о водама)
  • обезбеђује планирање, изградњу, одржавање и управљање водним објектима за заштиту од поплава, уређење водотока, санацију последица поплава (чл.52.Закона о водама)
  • организује и спроводи мере одбране од поплава (одбрану од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом), на водама I реда и на системима за одводњавање у јавној својини (члан 53. Закона о водама), у складу са општим и оперативним планом за одбрану од поплава чл. 54. и 55. Закона о водама);

ЈВП „Србијаводе“, по Закону о водама, Општем плану одбране од поплава и Оперативном плану одбране од поплава за 2013 годину има обавезе и одговорености за организовање и спровођење одбране од поплава на целом подручју Републике Србије на 1628 км одбрамбених линија, 3000 км канала, 26 црпних станица и 42 бране и акумулације.

Сагласно члановима 53, 54. и 55. Закона о водама, организовање и спровођење одбране од поплава на водама 1. реда и водним објектима за одводњавање у јавној својини, у надлежности је Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“, а на водама 2. реда јединице локалне самоуправе, у складу са општим и оперативним планом за одбрану од поплава.

Општи план за одбрану од поплава (даље Општи план), доноси се за воде 1. и 2. реда, за период од шест година.

Оперативни план за одбрану од поплава од спољних вода и загушења ледом за воде 1. реда, и од унутрашњих вода на подручју на којем је надлежно, за период од годину дана, припрема ЈВП „Србијаводе“, а доноси Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Оперативни план за одбрану од поплава за воде 2. реда, за период од годину дана, доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз прибављено мишљење јавног водопривредног предузећа.