Органи предузећа

Управљање у ЈВП „Србијаводе“ организовано је као једнодомно, тако да су органи предузећа: Надзорни одбор, директор и извршни директори.

Надзорни одбор

Надзорни одбор ЈВП „Србијаводе“, који је именовала Влада, има 5 чланова:

Акти надзорног одбора 2019. године

Директор

Директор ЈВП „Србијаводе“ је Горан Пузовић, дипл. инж. пољ. (именован решењем Владе Републике Србије: 24 Број: 119-12023/2017 од 05.12.2017. године).

Решење о именовању директора

Послови директора утврђени су чланом 23. Закона о јавним предузећима и чланом 37. Статута ЈВП „Србијаводе“.

биографија: Горан Пузовић

Извршни директори: