ЕУ регулатива у области вода

Проблеми везани за управљање водама и заштиту квалитета вода, питање је коме Европска унија (ЕУ) придаје велики значај. Ова тема постаје посебно актуелна током процеса прикључења нових чланица ЕУ, јер су, евидентно, проблеми везани за заштиту вода, и животне средине уопште, израженији у економски мање развијеним земљама. Зато је испуњење захтева и задовољење стандарда ЕУ у области вода све важнији услов европских интеграција. Како је прикључење Републике Србије ЕУ процес који се очекује, а сарадња са ЕУ један од приоритета, и прилагођавање европским стандардима у свим областима јесте приоритет. Једна од активности која води ка усаглашавању са европским стандардима је и примена Оквирне директиве о водама ЕУ - Water Framework Directive - Directive of European Parlament and of the Council 2000/60/EC – Establishing a Framework for Community Action in the Field of Water Policy (ОДВ).

Оквирна Директива o водaма (ОДВ), која је на снази од 22. децембра 2000. године, чини кључни документ који прописује успостављање оквира за деловање ЕУ у области политике вода.

У Директиви су успостављени циљеви у области заштите животне средине, прописани су процеси планирања управљања водама, прецизиране конкретне активности (мониторинг, процена и анализа притисака и утицаја, припрема и имплементација шестогодишњих планова управљања речним сливовима), као и рокови који су неопходни за реализацију интегралног приступа управљања водним ресурсима у земљама чланицама ЕУ.

Дакле, њеним усвајањем водни ресурси на територији ЕУ постали су брига целе ЕУ, што подразумева обавезу сваке државе чланице да хармонизује легислативни, технички и економски приступ управљању водама, а који се заснивају на плановима управљања водним подручјима.

Суштину сваког плана чини управљање водама на основу програма мера, који обједињава заштиту животне средине, економске и социолошке аспекте у циљу постизања одрживог развоја и задовољавајућег статуса вода у оквиру слива. Такође, постоје одредбе о обавези очувања постојећег стања, односно „непогоршавања“ стања вода.

Полазна тачка тих програма је пуна примена релевантних државних или локалних законских прописа, као и низа правних аката заједнице, који регулишу сектор вода. Уколико основни скуп мера није довољан да се обезбеди постизање доброг статуса вода, неопходно је допунити програм додатним мерама.

Обавезу доношења плана управљања водним подручјима имају и државе које су на путу да постану чланице ЕУ.

Република Србија, као држава која настоји да приступи Европској Унији, започела је израду Плана управљања водама за период од 2021. до 2027. године.
План управљања водама представља основни инструмент којим се имплементирају принципи Оквирне Директиве о водама и представља стратешки оквир за интегрално управљање водама.

Република Србија је започела израду првог Плана управљања водама, који по завршетку усваја Влада Републике Србије на предлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Активни учесници његове израде су Јавна водопривредна предузећа „Србијаводе“ и „ВодеВојводине“ уз координацију Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичке дирекције за воде.

Према ОДВ, обавеза Србије је да изради план за свако водно подручје, да прикаже значајне притиске и утицај људских активности на статус вода, податке о мониторингу квалитета површинских и подземних вода, економске анализе и преглед програма мера за достизање доброг статуса вода.

План се доноси на период од 6 година, након чега се ревидира у складу са ОДВ.
Усвајање Оквирне директиве о водама представља прекретницу у развоју европске водопривреде. По први пут у историји Европе изграђена је јединствена стратегија за заштиту животне средине и управљање водама. У складу са прокламованом политиком Европске уније, Оквирна директива о водама поклања велику пажњу учествовању јавности у питањима која се тичу развоја водопривреде. Земљама који су кандидати за приступање Европској унији намеће се питање колико је јавност, укључујући и кориснике вода, спремна да се активно укључи у имплементацију Оквирне директиве о водама.

Први задатак у њеној примени јесте упознавање најшире заинтересоване јавности са потребом рационалног коришћења и заштите водних ресурса. Када се јавност боље упозна са водопривредним проблемима, моћи ће и да помогне у њиховом решавању. Укључивањем јавности и свих заинтересованих страна у све фазе процеса планирања, како током израде тако и током доношења Плана управљања водама, јавност ће исказати већу спремност да прихвати одлуке у његовој имплементацији.

Дужност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде- Републичке дирекције за воде, као и водопривредних предузећа ЈВП „Србијаводе“ и ЈВП „Воде Војводине“, као предузећа која припремају План управљања водама, је да обезбеде активно учествовање заинтересованих страна и да путем средстава јавног информисања обавесте ширу јавност о почетку припреме Плана, о стању израде Плана управљања водама, као и о значајним проблемима на посматраном водном подручју.

Министарство, односно јавна водопривредна предузећа која припремају План управљања водама, у обавези су да нацрт Плана објаве, најмање годину дана пре почетка периода на који се он односи.

У процесу усклађивања домаће са ЕУ легислатививом, поред ОДВ, од значаја су и друге директиве везана за воде, и то:

Директива о заштити подземне воде од загађивања и погоршавања квалитета (2006/118/ЕЦ)

Директива о управљању квалитетом воде за купање (2006/7/ЕЦ)

Директива о процени и управљању ризицима од поплава (2007/60/ЕЦ)

Директива о отпаду и стављању ван снаге неких директива (2008/98/ЕЦ)

Директива о допуни Директиве (2008/98/EЦ) о отпаду (2018/851/ЕУ)

Директива о стандардима квалитета животне средине у области политике вода (2008/105/ЕЦ)

Директива о техничким спецификацијама за хемијску анализу и мониторинг статуса вода (2009/90/ЕЦ)

Директива о успостављању оквира за деловање Заједнице у постизању одрживе употребе пестицида (2009/128/ЕЗ)

Директива о индустријским емисијама (интегрисано спречавање и контрола загађења) (2010/75/ЕУ)

Директива о контроли ризика појаве већих акцидената са опасним супстанцама, о измени и допуни, а накнадно и стављању ван снаге Директиве Савета (96/82/ЕЗ) (2012/18/ЕЗ)

Директива о измени Директива 2000/60/ЕЗ и 2008/105/ЕЗ у погледу приоритетних материја у области политике вода (2013/39/ЕЦ)

Директива o заштити вода од загађивања узрокованог нитратима из пољопривредних извора (91/676/ЕЕЦ)

Директива о пречишћавању урбаних отпадних вода (91/271/ЕЕЦ)

Допуна анекса l директиве (98/15/ЕЦ)

Директива о заштити животне средине, а посебно земљишта, при коришћењу канализационог муља у пољопривреди (86/278/ЕЕЦ)

Директива о квалитету воде намењене за људску потрошњу (98/83/ЕЦ)

Директива о очувању природних станишта и дивље фауне и флоре (92/43/ЕЕЦ)

Уредба (ЕУ) о промету и употреби биоцидних производа (528/2012)

Уредба о стављању средстава за заштиту биља на тржиште и о стављању ван снаге Директива (79/117/ЕЕЗ) и (91/414/ЕЕЗ) (1107/2009)

Уредба о регистрацији, евалуацији, ауторизацији и рестрикцијама (REACH), о оснивању Европске агенције за хемикалије, измени и допуни Директиве (1999/45/EЗ) и стављању ван снаге Уредбе Савета (EEЗ) бр. 793/93 и Уредбе Комисије (EЗ) бр. 1488/94 као и Директиве Савета (76/769/EEЗ) и Директива Комисије (91/155/EEЗ), (93/67/EEЗ), (93/105/EЗ) и (2000/21/EЗ) (1907/2006)