Догађаји"Сви водотоци су у мањем порасту, међутим нигде стање није алармантно"

05.02.2019.

"Ово је период године у ком се очекује да водотоци буду повишени, за један краткорочни наредни период нема назнака за неке алармантне ситуације изливања воде.
ЈВП "Србијаводе" је у последње две године веома много радила на превентиви од поплава, у чији прилог говори преко 500 градилишта у Србији. У том циљу је пре две недеље одржан редовни регионални састанак представника ЈВП "Србијаводе" и представника свих водопривредних предузећа у надлежности ЈВП "Србијаводе". Посебна пажња и акценат стављени су на припремљеност људства и механизације за спровођење одбране од поплава. Дефинисане су одговорнсти територијално надлежних предузећа у спорвођењу јасно и дефинисано донетих мера" - истакла је Драгана Симић, руководилац ВПЦ "Морава" за ТВ Коперникус.