ДогађајиУ Загребу одржан 39.-ти састанак сталне групе за превенцију од поплава у организацији међународне комисије за слив реке Саве ( ISRBC PEG FP Meeting)

08.02.2019.

Међународна комисија за слив реке Саве (Савска комисија) је заједничко тело са међународном правном способношћу потребном за обављање њених функција, односно спровођење Оквирног споразума. Чине је по два представника сваке Стране потписнице Оквирног споразума, тј. члан и заменик члана сваке Стране, при чему свака Страна у Савској комисији има један глас. Седиште Савске комисије је у Загребу, Република Хрватска.
На састанку су колеге из Комисије за Дунавски слив презентовале свој рад: ”Simultation od floor hazard and rizik in the Danube has in with the Future Danube Model Climate Services”.
Другог дана састанка је, такође, разматран финални нацрт Плана управљања ризицима од поплава у сливу реке Саве. Нацрт је преведен на језике свих учесника, који су дали своје коментаре у појединим неправилностима.
На почетку овог састанка, представници сваке од земаља учесника изнели су информације у виду извештаја који је обухватио последња два месеца на територији свог подручја. На територији коју обухвата надлежност ЈВП ”Србијаводе” кандидована су три нова пројекта за унапређења заштите од великих вода на сливу Саве.Srbijavode