ДогађајиСтручњаци ЈВП “Србијаводе” на теренском испитивању

11.09.2019.

У току је теренско испитивање статуса површинских вода у Србији у оквиру твининг пројекта “Подршка планирању политика у сектору управљања водама” који финансира Европска унија са 1,5 милиона евра. Циљ пројекта је израда Плана управљања водама у Србији за период од 2021. до 2027. године. Јачањем капацитета Републичке дирекције за воде, ЈВП “Србијаводе” и ЈВП “Воде Војводине”, као и других сродних институција постићи ће се спровођење принципа који произилазе из Оквирне директиве о водама Европске уније у интегралном управљању водама. Овај пројекат представља твининг партнерство Србије, Немачке, Аустрије и Холандије. Група од 30 стручњака ово теренско истраживање спроводи на површини већој од хиљаду километара са 15 до 20 мониторинг тачака. Циљ мониторинга је утврђивање стања унутар сваког водног подручја које ће омогућити разврставање водних тела у једну од пет класа. Ове информације су неопходне како би се утврдио квалитет воде потребног за испуњавање услова за достизање “доброг” статуса према стандардима Оквирне директиве о водама ЕУ.
Поред прикупљања свеобухватних научних података, циљ је и да се ојача међународна сарадња унутар научне заједнице, као и неопходно подизање свести јавности у вези са заштитом и коришћењем вода.
И након завршетка овог пројекта 2020. Године, међународна сарадња ће се наставити кроз рад у Међународној комисији за заштиту реке Дунав.