ДогађајиЗАШТИТА ПОЖЕГЕ ОД ВЕЛИКИХ ВОДА СКРАПЕЖА И ПРИТОКА

Дана 14.10.2019. у дневном листу Политика објављен је

Јавни позив за изражавање интереса за учешће у извршењу услуга израде техничке документације (Consulting services) Идејно решење са Елаборатом геодетских радова и Хидролошком студијом (Conceptual Solution With Geodetic Survey Study And Hydrotehnical Study) за изградњу и реконструкцију система за заштиту ширег подручја Пожеге од поплава

17.10.2019.

Пројекат ће се реализовати из средстава донација Јапана, у оквиру Националног програма управљања ризицима од катастрофа (Serbia National Disaster Risk Management Program: Scaling Up Resilient Infrastructure Project, Grant No.: GFDDR A 7621), у периоду новембар 2019. – јун 2020.
Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“, као будући корисник пројекта, сагалсно законским надлежностима у области заштите од вода на водама првог реда, активно учествује у свима фазама реализације предметног пројекта.
Очекивани резултат пројекта је унапређење заштите од поплава подручја насеља Пожега, комплексне постојеће и планиране саобраћајне инфраструктуре, према Пројектном задатку и анексима који се, поред Јавног позива могу преузети овде.