ДогађајиУ Бечу одржана 22. Редовна седница Међународне комисије за заштиту реке Дунав

10-11.12.2019.

Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR) одржала је 22. Редовну седницу у Бечу. Поред шефова делегација и представника 14 држава чланица комисије, седници су присуствовали бројни учесници из свих дунавских земаља. Делегацију Републике Србије чинили су представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде- Републичке дирекције за воде, ЈВП „Србијаводе“, ЈВП „Воде Војводине“, Института за водопривреду „Јарослав Черни“, Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, као и представници универзитета.

Састанак је отворио председник ICPDR-а Петер Ковач, који се осврнуо на кратак преглед активности у прошлој години. Затим је уследио затворени део састанка на ком су разматрана општа питања- усвајање дневног реда, усвајање записника са 17. састанка сталне радне групе одржаног у јуну у Будимпешти, представљени су новоименовани шефови експертских група, разматрано је тренутно стање буџета, као и усвајање буџета за 2020. годину. Учесницима се обратио и Дорин Андрос, новоизабрани секретар ICPDR-а, из Молдавије који је изјавио да ће се фокусирати на прикупљање података за планове управљања, првенствено у земљама које нису у Европској унији.

Од треће тачке дневног реда, у којој су представљене активности експертских група састанак је био отворен и за посматраче и за заинтересоване стране. Поред представљања извештаја експертских група ( Експертска група за мониторинг и процену, Експертска група за притиске и мере, Експертска група за одбрану од поплава, Експертска група за управљање речним сливом, Експертска група за управљање информацијама и географским информационим системом, Експертска група за превенцију и контролу акцидената и Експертска група за учешће јавности) планиране су и њихове активности за следећу годину.

У оквиру преосталих тачака дневног реда дати су прикази активности појединих организација и пројеката, током којих се није вршила никаква дискусије, већ су учесницима само представљене те активности. Истакнут је значај усвајања иновираног Плана управљања водама слива реке Тисе у септембру 2019. године, представљени су пројекти у које је укључен ICPDR, као и пројекти са међудржавним утицајима. На самом крају састанка разматран је наставак рада и договорен следећи састанак за наредну годину.

Генерална оцена учесника је да је унапређена координација рада и да је постигнуто учешће надлежних органа у реализацији активности у оквиру рада ICPDR-а. Као један од најважнијих циљева за следећу годину је израда Плана управљања водама 2021-2027 и практично све активности у ICPDR-у биће усмерене ка финализацији овог документа. Пре тога потребно је да државе чланице доставе податке о свим значајним питањима управљања водама. Препорука је да се на националном нивоу изврши додатна кординација активности по питању достављања ових података и да се постигне договор о извршавању појединих активности између свих надлежних субјеката. Такође, у складу са тим, неопходно је да се усагласе активности на изради Плана 2021-2027 са активностима које су потребне за извештавање на сливовима Саве и Дунава, како би се у потпуности испуниле обавезе према међународним комисијама.

Од свог оснивања 1998. године, ICPDR је израстао у једно од највећих и најактивнијих међународних тела за управљање реком Дунав и њеним сливом, укључујући притоке и подземне воде. Комисија делује усвајањем препорука за побољшање квалитета воде, развојем механизама за контролу поплава и акцидената, договарењем стандарда у области емисија, као и обезбеђивањем да се све то нађе у националном законодавству и примени у земљама слива. У складу са тим, Република Србија, као пуноправни члан, кроз рад надлежних министарстава и организација улаже напоре да, у оквиру доношења и спровођења закона и подзаконских аката, као и секторских стратегија допринесе заједничком циљу- одрживом и интегралном управљању водама.