Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
2019154Хитни санациони радови на подручју општине Лучани за заштиту насеља Ђераћ и Гуча: 1) река Бјелица и притоке у зони насеља Ђераћ – радови на санацији оштећења левог насипа дуж пута Лучани – Гуча – формирање одбрамбене линије (2.150 m) са уливно-изливним грађевинама потока, санација леве обале реке Бјелице узводно од улива Лучанског потока у Бјелицу (1.500 m), 2) Река Бјелица и Драгачица у зони Гуче: санација обала и дна на 6 локалитета
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
20.08.2019.
2019154Хитни санациони радови на подручју општине Лучани за заштиту насеља Ђераћ и Гуча: 1) река Бјелица и притоке у зони насеља Ђераћ – радови на санацији оштећења левог насипа дуж пута Лучани – Гуча – формирање одбрамбене линије (2.150 m) са уливно-изливним грађевинама потока, санација леве обале реке Бјелице узводно од улива Лучанског потока у Бјелицу (1.500 m), 2) Река Бјелица и Драгачица у зони Гуче: санација обала и дна на 6 локалитета
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
20.08.2019.
2019138Одржавање софтвера за финансије
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
20.08.2019.
2019128Лиценце за Microsoft софтвер
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
20.08.2019.
2019153Техничка подршка за ГИС софтвер
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
16.08.2019.
2019153Техничка подршка за ГИС софтвер
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
16.08.2019.
2019144Хитни санациони радови на водним објектима за заштиту од унутрашњих вода и одводњавање у јавној својини на сливу ЦС „Рева” и ЦС „Борча”
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
16.08.2019.
2019148Заштита приобаља „Рутевац“ - Изградња десног насипа Јужне Мораве са успорним насипом Руишке реке у дужини 2 км
отворени поступак
отворени поступак
Појашњење у вези са припремањем понуде
Појашњење у вези са припремањем понуде
15.08.2019.
2019145Експертизе поплавних догађаја у јуну 2019. године на подручју општина Крупањ, Лучани и Трстеник и града Краљева)
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
15.08.2019.
2019142Заштита Земуна и Новог Београда од великих вода Дунава - Извештај о затеченом стању објекта са геодетским елаборатом изграђене обалоутврде (км 1172+895 до км1173+723 - деоница 1 и 2) и Урбанистички пројекат за изградњу и уређење обалоутврде реке Дунав у Земуну на деоници 4 и 5 (од Хидробазе до изграђене обалоутврде код хотела Југославија)
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
15.08.2019.
2019139Санација круне бране, прелива, брзотока и чуварске куће на бранама "Кудреч 1" и "Кудреч 2"
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
15.08.2019.
2019137Централно складиште средстава за одбрану од поплава - локацијa Сурчин - Урбанистички пројекат, ИДР са Геотехничким елаборатом, Грађевински и електродео, ПГД и ПЗИ
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
15.08.2019.
2019135Техничка документација за санацију и модернизацију хидромелиорационог система Сурчинско доње поље - фаза 1, слив Петрац (Идејно решење и Идејни пројекат)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
15.08.2019.
2019152Хитни санациони радови на подручју града Крагујевца: река Лепеница- санација и чишћење корита реке Лепенице од моста за Милатовац (km 22+180) до железничког моста (km 28+480)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
14.08.2019.
2019152Хитни санациони радови на подручју града Крагујевца: река Лепеница- санација и чишћење корита реке Лепенице од моста за Милатовац (km 22+180) до железничког моста (km 28+480)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
14.08.2019.
2019151Хитни санациони радови на подручју општине Рача: Река Јасеница и притоке – санација оштећења корита водотока Саловник увођење у старо корита Јасенице, 6.000 m (преко Средњег Јалка, 1.000 m), обезбеђење протицајног профила Саловника са формирањем улива у регулисано корито Јасенице на стац. 24+440
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
14.08.2019.
2019151Хитни санациони радови на подручју општине Рача: Река Јасеница и притоке – санација оштећења корита водотока Саловник увођење у старо корита Јасенице, 6.000 m (преко Средњег Јалка, 1.000 m), обезбеђење протицајног профила Саловника са формирањем улива у регулисано корито Јасенице на стац. 24+440
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
14.08.2019.
2019147Хитни санациони радови на оштећеним деоницама реке Љиг на подручју општине Љиг: Санација оштећења регулисаног корита реке Љиг низводно од главног друмског моста у Љигу (km 23+565) до ушћа Качера у Љиг (km 21+965) – наставак започете санације којом се обезбеђује и заштита дела Аутопута Е-763
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
14.08.2019.
2019146Хитни санациони радови на оштећеним деоницама Тамнаве и притока на подручју општине Коцељева: 1. Санација обале Тамнаве у зони станице за пречишћавање отпадних вода у Доњем Црниљеву: 2. Радови на обезбеђењу протицајног профила реке Тамнаве низводно од насеља Коцељева у дужини од 1 km и узводно од ушћа Раснице у дужини од 500 m, 3. Обезбеђење протицајног профила реке Тамнаве у зони улива потока Козарица и Змајевац на дужини од 750 m у зони насеља Шабачка Каменица. 4. Санација заштитног водног објекта: регулисано корито реке Раснице узводно од улива у Тамнаву од km 0+150 дo km 0+705 и km 1+440 до km 1+590 у укупној дужини од 705 m
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
14.08.2019.
2019141Оцена притисака из пољопривреде и коришћења земљишта на водни режим у каналској мрежи
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
14.08.2019.


Скочи на страну: Резултата по страни: