Водни информациони систем Републике Србије

Хитни санациони радови

Уредба Број уредбе Град/Општина Опис радова на санацији Вредност са ПДВ-ом Детаљније
Уредба 75/201775/16. ПожегаХитни радови на санацији постојећих објеката са повећањем пропусне моћи речног корита за заштиту инфраструктурних објеката у насељима на територији општине Пожега: - на притокама Моравице: река Каменица кроз села Тометино Поље, Мршеље и Албијанићи, на ушћу Краваричке реке у Моравицу у селу Лопаш, на ушћу Цвијовића потока у Моравицу у селу Расна у дужини од око 200м и у селу Горобиље у дужини од око 300м - на притоци Скрапежа – река Лужница у селима Тврдићи, Здравчићи и Врањани16 680 000Детаљније
Уредба 75/201775/2. Врњачка БањаХитни радови на санацији оштећења леве обале реке Западне Мораве за заштиту објеката и и приобаља у Врњцима на дужини око 500м.48 000 000Детаљније
Уредба 75/201775/20. ПријепољеХитни радови на санацији корита регулисане деонице и обезбеђење пропусне моћи корита Сељашница у Пријепољу, у дужини од 0,5 км4 000 000Детаљније
Уредба 75/201775/23. КрупањХитни санациони радови на левој обали реке Јадар у насељу Завлака на дужини око 250м са санацијом оштећења леве обале реке Ликодре у насељеном месту Ликодра у дужини од 300м31 200 000Детаљније
Уредба 75/201775/22. КрупањХитни радови на смањењу ефеката засипања и обезбеђењу пропусне моћи на критичним локалитетима у Крупњу на реци Чађавици, Богоштици и Кржави - радови на депонијско-консолидационим преградама на потоку Змајевац, потоку Вага и Коловачкој реци и радови у минор кориту Чађавице, Кржаве и Богоштице29 520 000Детаљније
Уредба 75/201775/21. ПрибојХитни радови на санацији корита реке Лим са заштитом и надвишењем одбрамбених линија у зони Бањског Чамца у Прибоју16 800 000Детаљније
Уредба 75/201775/10. ЛучаниХитни санациони радови за обезбеђење пропусне моћи и стабилности обала корита реке Западне Мораве у дужини од Л=180м за заштиту од поплава насеља Дучаловићи и Овчар Бањи9 385 630Детаљније
Уредба 75/201775/17. РачаХитни радови на санацији корита реке Јасенице од км 25+190 до км 29+690 (Рача, Сараново, Сепци).36 471 649Детаљније
Уредба 75/201775/1. Врњачка БањаХитни радови на смањењу ефеката засипања Западне Мораве – обезбеђење пропусне моћи Врњачке реке и санација постојећих објеката од ушћа у Западну Мораву па узводно до градске зоне ради заштите инфраструктурних објеката, на укупној дужини око 6км.24 000 000Детаљније
Уредба 75/201775/7. ИвањицаХитни радови на заштити леве обале у ужем градском језгру Ивањице: заштита гробља од вода реке Моравице у дужини од 120 м.30 000 000Детаљније
Уредба 75/201775/3. Врњачка БањаХитни радови на смањењу ефеката засипања Западне Мораве – обезбеђење пропусне моћи од успора нерегулисане Грачачке реке на дужини око 6км и санација обала у зони инфраструктурних објеката75 000 000Детаљније
Уредба 75/201775/8. ИвањицаХитни радови на санацији постојеће обалоутврде на левој обали реке Моравице кроз уже градско језгро Ивањице у дужини од 250 м` са надвишењем обале за заштиту од плављења угроженог насеља на левој обали57 600 000Детаљније
Уредба 75/201775/11. ЛучаниХитни санациони радови у кориту и на обалама реке Бјелице од ушћа у Западну Мораву до граница насеља Лучани (на десној обали) и Ђераћ (на левој обали): обезбеђење пропусне моћи и заштита оштећених обала корита Бјелице у зони мостова и регионалне инфраструктуре (цевовод водоводног система „Рзав“, гасовод) у дужини од 1,0 км, надвишење одбрамбених линија дуж Бјелице у зони угрожених делова насеља Ђераћ (1,4 км), изливни објекти и противерозиони радови у сливовима левообалних бујичних притока Бјелице у зони насеља Ђераћ75 830 000Детаљније
Уредба 75/201775/5. ВласотинцеХитни радови на санацији регулисаног корита реке Власине у Власотинцу и повећању пропусне моћи речног корита Власине у селима Конопница и Стајковце, у дужини од укупно 4.500 метара30 531 013Детаљније
Уредба 75/201775/18. КњажевацХитни радови на санацији корита, обезбеђењу пропусне моћи водотока и изради заштитних насипа на критичним деоницама Белог Тимока (од ст.52+340 до 51+400 и од 51+380 до 51+000) и Трговишког Тимока (од 0+000 до 0+650) у Књажевцу.27 691 739Детаљније
Уредба 75/201775/19. ПријепољеХитни радови на санацији и обезбеђење пропусне моћи регулисаног корита Милешевка у Пријепољу, у дужини од 1,0 км8 655 083Детаљније
Уредба 75/201775/12. КраљевоХитни радови на санацији деснообалног насипа на Западној Морави (надвишење) и успорних насипа на Мусиној и Грдичкој реци на потезу Адрани – Грдица у Краљеву, на укупној дужини око 2,5км47 400 000Детаљније
Уредба 75/201775/13. КраљевоХитни радови на санацији заштитних водних објеката и повећање протицајне моћи на узводним деоницама Ковачког потока на дужини око 3 км.20 552 886Детаљније
Уредба 75/201775/15. КраљевоХитни радови за обезбеђење пропусне моћи корита реке Ибар на дужини око 500м у Матарушкој Бањи и регулисаног корита потока Кремењака на дужини око 1км, депонијске преграде.29 160 000Детаљније
Уредба 75/201775/14. КраљевоХитни радови на санацији деснообалног насипа и регулационих објекта на Ибру на дужини око 1 км у зони Краљева и санација левообалне обалоутврде на високој обали од км 3+800 до 4+50032 400 000Детаљније
Уредба 75/201775/9. ЛучаниХитни радови на санацији оштећења у регулисаном кориту реке Бјелице у Гучи на дужини око 1,2 км, чишћење ушћа потока Дупљај и осигурање десне обале у Турици узводно од регулације (око 100 м`).21 600 000Детаљније
Уредба 75/201775/4. АриљеХитни санациони радови на повећању пропусне моћи корита Моравице и Великог Рзава кроз Ариље за велику воду са заштитом од ерозије и надвишењем обала: на Моравици кроз Ариље на више локалитета, на нерегулисаном делу водотока у укупној дужини од око 650м; на Великом Рзаву кроз Ариље, на нерегулисаној деоници на дужини од око 500 м.36 600 000Детаљније
Уредба 75/201775/6. ВласотинцеХитни санациони радови на реци Власини у зони водозахвата Бољаре за водоснабдевање Власотинца, у дужини од укупно 1.500 метара45 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/21Сурчин Санација, уређење принасипског појаса левообалног савског насипа од км 21+150 до км 24+758.8 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/39ВрањеСанација оштећења насипа Јужне Мораве: 1) Санациони радови на надвишењу деснообалног насипа уз реку Јужну Мораву узводно од Златокопачког моста па према уливу Требешинске реке на стационажи од км.0+712,97 до км..2+035,87, 2) Санација левообалног насипа уз реку Јужна Морава од железничке станице Врање према ушћу Врањске реке од стационаже км.0+000 до км..1+179,76 и санација испуста25 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/40ВрањеХитни радови на санацији канала код уставе број 1 и 2, са постављањем нових устава број 1 и 2, (код Ратајског моста) са чишћењем корита Јужне Мораве.30 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/9Палилула - БеоградХитни радови на санацији оштећења косина круне деснообалног насипа поред Тамиша, од km 70+275 до km 72+000.11 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/8Палилула - БеоградХитни радови на санацији косине деснообалног насипа Тамиша, од km 52+800 до km 54+700.10 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/7Палилула - БеоградХитни радови на санацији косине насипа реке Дунав km 50+650 - km 51+900.8 854 084Детаљније
Уредба 78/201778/27Крагујевац-ГрадСанација регулиасаног корита реке Лепенице кроз Крагујевац на десној обали минор корита на стационажи:  км 35+418.18-клизна каскада, км 36+600  непосредно изнад улива  реке Ждраљице и на км 38+412 испод улива Грошничке реке22 500 000Детаљније
Уредба 78/201778/3БољевацХитни радови на санацији оштећења регулисаног корита реке Арнаута у Бољевцу од км.1+050.5 до км.1+222.504 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/2ЗајечарХитни радови на санацији левог насипа Белог Тимока од км 2+600 до км 3+300 и десног од км 5+400 до км 5+500 и обезбеђење пропусне моћи на Белом Тимоку од км 0+700 до км. 1+000, од км. 2+500 до км 2+700 и од км 4+200 до км. 4+400.8 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/1Неготин Хитни радови на санацији регулисаног корита Јасеничке реке: 1. Деоница у зони чуварнице „Србово“ лева обала минор корита од км. 4+560 до км. 4+892 и десне обале минор корита од км. 4+602 до км. 4+692; 2. У зони чуварнице ЦС „Косно Грло“ од км. 0+410 до км 0+552; 3. Надвишење левог насипа у зони ЦС“ Балта Маре“ код Србова од км. 3+090 до км. 3+770; 4. Санација оштећења (рупе кроз тело насипа) насталих услед дејства јазаваца и лисица на деоницама левообалног и деснообалног насипа Јасеничке реке и левообалног насипа уз реку Тимок.13 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/43Крагујевац-ГрадБрана Нова Грошница-Санација процуриванја водозахватних кула и тела бране14 389 410Детаљније
Уредба 78/201778/14УбХитни радови на санацији критичног локалитета реке Уб за заштиту дела насеља Уб од унутрашњих вода и великих вода реке Уб (локалитет узводно од моста у Гуњевцу 12+533 - доводни канал 1,0 км, уливна грађевина са уставом и жабљим поклопцем)21 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/22СурчинСанација латералног канала од км 36+266 до км 41+741 и дела баласта од км 36+266 до км 38+00010 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/20Нови БеоградСанација левог и десног насипа уз канал Галовица Десни насип од км 0+000 - 7+500. Леви насип од км 0+000 - 3+800.12 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/44ПрокупљеРемонт и замена хидромашинске опреме у излазној затварачници4 800 000Детаљније
Уредба 78/201778/53СурчинОбезбеђење функционалности ЦС "Стари Фенек"7 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/45КрушевацБрана Ћелије - Набавка клипно-прстенастог вентила ∅ 700мм,НП 16, Набавка и уградња уређаја за пренос података са мерача нивоа воде у отвореним пијезометрима. Санација процуривања и антикорозиона заштита цевовода ∅ 700мм у излазној затварачници. Рехабилитација или замена мерних инструмената система за осматрање. Санација насипа у Чикарићима.5 781 850Детаљније
Уредба 78/201778/54СурчинОбезбеђење пропусне моћи канала Петрац IV од 0+585 до 1+700.5 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/49Палилула - БеоградХитни радови на побољшању пропусне моћи канала Визељ13 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/47БогатићХитни радови на побољшању пропусне моћи канала у Клењу15 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/48БогатићХитни радови на побољшању пропусне моћи канала ПК 18, општина Богатић23 333 333Детаљније
Уредба 78/201778/29Смедеревска ПаланкаХитни радови на санацији оштећења левог насипа Кубршнице од км 9+050 до км 13+280 (од ушћа реке Мали Луг до ушћа Реке Велики Луг)19 558 463Детаљније
Уредба 78/201778/5КучевоХитни радови на санацији оштећења регулисаног корита Пека и Кучајнске реке у Кучеву: деоница Пека у зони градског изворишта од ушћа Кучајске реке до ушћа Посушке реке, км 1,1) и деоница Кучајске реке (од км 0+924 до км 2+000)14 974 151Детаљније
Уредба 78/201778/6ПетровацХитни радови - Санација регулисаног корита и каскаде реке Млаве у Петровцу од км 12+350 до км 12+390, Санација д.о. и бет.парапетног зида реке Млаве у Петровцу од км 12+665 до км 13+065, Санација регулисаног корита реке Млаве низводно од моста за Добрњу од км 12+345 до км 12+783, Санација регулисаног корита Бусура од ушћа у Млаву са санацијом уливне грађевине и каскаде од км 0+000 до км 0+370, Санација леве и десне обале регулисаног корита и чишћење корита од наноса са санацијом објеката у телу насипа узводно од моста за Велико Лаоле19 407 812Детаљније
Уредба 78/201778/4ПожаревацХитни радови - Санација д.о.насипа реке Млаве од ушћа Старе Млаве до Братиначког моста од км 2+450 до км 5+665. Санација д.о.насипа реке Млаве од км 0+000 до км 2+430, израда платоа и санација цевастог пропуста на км 2+51557 449 652Детаљније
Уредба 78/201778/25ПожаревацСанација Велике Мораве на локацији „Пругово“ од км.29+800 до км.30+40027 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/24ПожаревацХитни радови на санацији десне обале реке Велике Мораве на локалитету ,,Пољана,, на км 30+487 до км 30+987 - заштита насипа Велике Мораве (наставак радова из 2015 год)25 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/55СмедеревоОбезбеђење несметаног рада ЦС,,Бадрика,, у систему за одводњавање ,,Бадрика,, у сливу реке Језаве3 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/11БогатићСанација регулационе (усмеравајуће) грађевине - напер на д. о. Дрине, сектор Црна. Бара, км 2+30025 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/37ЛесковацСанација оштећења левообалног насипа (150 метара) реке Јужне Мораве на 1500 метара узводно од система напера у Разгојнском Чифлуку30 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/31ЋупријаСанација десне обале Раванице у градском подручју Ћуприје од км. 1+609 до км 1+88825 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/19Нови БеоградСанација уклањање наноса из канала Галовица и Петраца у реку Саву6 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/23СмедеревоХитни санациони радови на обезбеђењу пропусне моћи реке Раље у зони села Раља и комплекса Железаре, од км.0+920 до км.4+383; Деоница: од км.1+776 до км.2+429 и од км.3+377 до км.4+382; Фаза 1: од км.2+060 до км.2+429 и од км.3+377 до км.4+38215 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/10Шабац Хитни радови на санацији критичних деоница заштитног водног објекта: Церски ободни канал са притокама.26 292 007Детаљније
Уредба 78/201778/34АлексинацХитни радови на санацији леве обале реке Јужне Мораве код села Тешицa: 1. критична деоница низводно од друмског моста у Тешици (наставак хитних санационих радова 2 фаза) 2. критична деоница од км 61+000 до км 63+000 (наставак хитних санационих радова 3 фаза - израда прокопа на десној инундацији реке Јужне Мораве)14 684 177Детаљније
Уредба 78/201778/50ОбреновацХитни радови на побољшању пропусне моћи канала Мислођин у Обреновцу. Сеча шибља, укањање дрвећа и пањева у дужини од 2.204,33 метра дужна, са утоваром и транспортом на депонију и чишћење мостова и пропуста на каналу. Са уређењем ретензије ЦС "Мислођин".4 333 333Детаљније
Уредба 78/201778/51ОбреновацХитни радови на побољшању пропусне моћи канала Стара Тамнава у Обреновцу. Измуљење канала у градској зони Обреновца дужини од 3.200,00 метара дужних (од км 0+100 до км 3+300), са утоваром и транспортом на депонију и чишћење мостова и пропуста на каналу.6 416 667Детаљније
Уредба 78/201778/52ОбреновацХитни радови на побољшању пропусне моћи канала К2 у Обреновцу. Сеча шибља, укањање дрвећа и пањева у дужини од 4.140,00 метра дужна, са утоваром и транспортом на депонију и чишћење мостова и пропуста на каналу.5 916 667Детаљније
Уредба 78/201778/26РачаХитни радови на уклањању дрвне масе из минор корита реке Рача на стационажи од км 10+215 до км 12+2159 673 146Детаљније
Уредба 78/201778/42ЧачакХитни интервентни радови на осигурању десне обале Западне Мораве за заштиту пољопривредног земљишта у насељу Вапа код Чачка23 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/32ПараћинСанација оштећења насипа Велике Мораве и објеката у насипу:1) Санација насипа на месту процуривања скинутог и затрпаног жабљег поклопца и изливне грађевине, као и лимана на небрањеном делу 2) Замена жабљег поклопца са изливном грађевином на реци Великој Морави, десни насип7 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/46Крагујевац-ГрадАнтикорозиона заштита опреме у низводној затварачници : АК заштита свих цеви и затварача; АК заштита бленде Ø 1200; Ремонт вентила и затварача на водозахвату; Ремонт ваздушног вентила; Ремонт затварача на водозахвату 2xØ 1000 и 1xØ 6005 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/33ЈагодинаХитни радови на обезбеђењу протицајног профила реке Белице кроз градско подручје Јагодине15 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/30ВарваринСанација оштећења леве обале Велике Мораве код села Обреж од км 169+300 до км 170+15020 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/36ПиротХитни радови на санацији критичних деоница Нишаве од км (107+800 – 111+581): Санација оштећења регулисаног корита реке Нишаве у Пироту, санација обалоутврде и прагова од камена у цементном малтеру, заштита прагова каменим набачајем.34 960 000Детаљније
Уредба 78/201778/38ЛебанеХитни радови на чишћењу регулисаног и нерегулисаног корита реке Јабланице кроз Лебане, у дужини од 3 км, почевши од моста на путу за село Рекарце па низводно, са санацијом оштећене леве и десне обалаутврде17 459 932Детаљније
Уредба 78/201778/35Нишка БањаХитни радови на санацији нерегулисаног корита Кутинске реке у дужини од 500 м у насељу Прва Кутина14 603 655Детаљније
Уредба 78/201778/28ТополаХитни радови на обезбеђењу протицајног профила реке Јасенице на територији општине Топола од км29+690 до км32+93015 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/13КоцељеваХитни радови на санацији регулисаног корита и десног насипа Тамнаве (0,6 км) од ушћа Раснице низводно до друмског моста на путу (I Б ред) Шабац –Ваљево, у зони Коцељеве.15 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/18РаковицаСанација обале- потпорни зид10 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/17ЛазаревацХитни санациопни радови на уређењу форланда и косина корита (Барајевска река-уређење корита)18 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/12Шабац Поправка оштећења регулационе грађевине на десној обали реке Дрине и заштита обале, сектор С.4. у зони локалитета „Ардамовача“ МЗ "Прњавор"од ст.км. km 24+700 до km 25+70055 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/41Нови ПазарМинор и мајор регулисаног корита река Рашке и Јошанице28 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/15МионицаОбезбеђење протицајног профила реке Топлице низводно од бање Врујци у дужини од 3500м10 000 000Детаљније
Уредба 78/201778/16МионицаХитни радови на санацији десне обале реке Рибнице у селу Паштрић, km. 3+350, у дужини од 50 m' .5 000 000Детаљније