Delatnost JVP Srbijavode

Članom 227. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS“ br. 30/10, 93/12 i 101/16) utvrđeno je da danom stupanja na snagu tog zakona prestaje da važi Zakon o vodama („Službeni glasnik RS“ br. 46/91, 53/93, 53/93-dr.zakon, 67/93-dr.zakon, 48/94-dr.zakon, 54/96 i 101/05-dr.zakon), osim odredbi čl. 81. do 96 (poglavlje VII. Javno vodoprivredno preduzeće), a odredbe čl. 99 -107. Zakona prestaju da važe 1.01.2011. godine.

Odlukom o usklađivanju poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode“ sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 93/16), koju je donela Vlada i Statutom (od 11.08.2017. godine) bliže je utvrđena delatnost JVP „Srbijavode“. Pretežna delatnost je inženjerska delatnost i tehničko savetovanje (šifra delatnosti: 71.12).

Delatnost JVP „Srbijavode“ od opšteg interesa utvrđena Zakonom o vodama je:

1)   uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda, i to:

 • izgradnja, rekonstrukcija, sanacija, održavanje i upravljanje regulacionim i zaštitnim vodnim objektima u javnoj svojini i održavanje vodotoka;
 • izgradnja, rekonstrukcija, sanacija, održavanje i upravljanje vodnim objektima za odvodnjavanje u javnoj svojini;
 • izgradnja, rekonstrukcija, sanacija, održavanje i upravljanje vodnim objektima za zaštitu od erozija i bujica u javnoj svojini i izvođenje radova i mera za zaštitu od erozije i bujica, u skladu sa zakonom;
 • sprovođenje odbrane od poplave,

2)   uređenje i korišćenje voda, i to:

 • izrada bilansa voda, kontrola stanja zaliha vodnih resursa i mere za obezbeđenje njihovog racionalnog korišćenja i zaštite;
 • izrada bilansa podzemnih voda za pojedinačni resurs, uključujući i raspoloživi resurs, način i dinamika obnavljanja resursa i mere za obezbeđenje racionalnog korišćenja i zaštitu resursa;
 • održavanje i upravljanje vodnim objektima za navodnjavanje u javnoj svojini,

3)   zaštita voda od zagađivanja, i to:

 • praćenje havarijskih zagađenja, organizacija i kontrola njihovog sprovođenja;
 • uređenje vodnog režima zaštićenih oblasti iz člana 110. ovog zakona i drugih područja koja na njih imaju uticaja,

4) ostali poslovi od opšteg interesa, i to:

 • izrada i sprovođenje planskih dokumenata, programa i normativnih akata;
 • izrada studija i izvođenje istražnih radova za potrebe integralnog upravljanja vodama, izrada tehničke dokumentacije iz oblasti uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda, uređenja i korišćenja voda i zaštite voda od zagađivanja;
 • poslovi međunarodne saradnje u oblasti voda;
 • uspostavljanje i vođenje vodne dokumentacije i vodnog informacionog sistema;
 • vršenje poverenih poslova (priprema predloga vodnih jedinica i njihovih granica, plana upravljanja vodama za vodna područja, posebnog plana upravljanja vodama za pojedina pitanja upravljanja vodama, plana upravljanja rizicima od poplava za vodna područja, operativnog plana za odbranu od poplava, izrada karte ugroženosti i karte rizika od poplava, izrada mišljenja na operativne planove za odbranu od poplava za vode II reda, identifikacija vodnih tela površinskih i podzemnih voda koja se koriste ili mogu da se koriste za ljudsku potrošnju u budućnosti, vođenje registara zaštićenih oblasti na vodnom području, vršenje poslova investitora u ime republike srbije, sprovođenje postupaka davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini, izdavanje vodnih akata i vršenje obračuna i zaduženja obveznika plaćanja naknada za vode).

Pored navedenih delatnosti od opšteg interesa, ostale delatnosti JVP „Srbijavode“ utvrđene su članom 15. Statuta.

Javno preduzeće obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa iz okvira registrovane delatnosti.

 1. Nazad
 2. Vrh
 3. Početna
 4. Štampanje
 5. Pišite nam
 6. Struktura