Informacija o stanju na vodotokovima u
nadležnosti JVP "Srbijavode" i merama odbrane od poplava


Plan vađenja rečnih nanosa

Studija Kolubara


ZAŠTITA MAČVE OD VELIKIH VODA REKE SAVE I DRINE

28.5.2018.

Rekonstrukcijom postojećih nasipa duž Save i Drine (ukupno 16,1 km), ostvariće se potreban stepen zaštite od poplava Šapca, brojnih seoskih naselja, industrijskih kompleksa, meliorativno uređenih poljoprivrednih površina i infrastrukture, što će omogućiti i nove razvojne projekte u priobalju Save i Drine na  području Mačve..... detaljnije


IZMENA I DOPUNA OGLASA ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA ZA ZAKUP VODNOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE

28.5.2018.

Ovim oglasom vrši se izmena i dopuna oglasa objavljenog dana 30.04.2018. godine u dnevnom listu „Večernje novosti“ i na internet stranici JVP „Srbijavode“..... detaljnije


VEŽBA ZA SPROVOĐENjE ODBRANE OD POPLAVA U PRIOBALjU REKE DUNAV U ZONI GOLUPCA

25.4.2018.

Dana 24.04.2018. god. JVP "Srbijavode" su održale vežbu za sprovođenje odbrane od poplava u priobalju reke Dunav u zoni Golubca. Cilj vežbe je podizanje spremnosti nadležnih subjekata u odbrani od poplava..... detaljnije


ZAVRŠETAK IZRADE STUDIJE UNAPREĐENjA ZAŠTITE OD VODA U SLIVU REKE KOLUBARE

30.1.2018.

Posledice katastrofalnih poplava, koje su u periodu od 14. do 16. maja 2014. godine pogodile sliv reke Save, a naročito celokupan sliv reke Kolubare..... detaljnije


ZAŠTITA ZEMUNA I NOVOG BEOGRADA OD VELIKIH VODA DUNAVA I SAVE

25.1.2018.

Postojeći sistem za odbranu od velikih voda Save i Dunava, građen je fazno, a ostvareni stepen zaštite odgovara nivoima velikih voda povratnog perioda jednom u 100 godine, bez dopunske zaštitne visine..... detaljnije


OGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA ZA ZAKUP VODNOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE

16.11.2017.

Na osnovu člana 10b Zakona o vodama („Službeni glasnik RS“, br. 30/10, 93/12 i 101/16) Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“ Beograd, Bulevar umetnosti 2A, Novi Beograd, objavljuje:

Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije..... detaljnije


TAIEX RADIONICA (TECHNICAL ASSISTANCE AND INFORMATION EXCHANGE INSTRUMENT OF THE EUROPEAN COMMISSION) O PROCENI PRITISAKA I UTICAJA NA POVRŠINSKE I PODZEMNE VODE

22.09.2017.

Taiex radionica (technical assistance and information exchange instrument of the european commission) o proceni pritisaka i uticaja na površinske i podzemne vode, organizovana u saradnji Evropske komisije sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije održana je 18. i 19. septembra 2017. godine u Beogradu...... detaljnije


ZAŠTITA NASELjA I INDUSTRIJSKE ZONE U LUČANIMA OD VELIKIH VODA REKE BJELICE I NjENIH PRITOKA

28.02.2017.

Poplavni događaj u martu 2016. godine potvrdio je opravdanost da se hitno pristupi dugoročnom rešavanju problema zaštite ovog područja od poplava...... detaljnije


FINALNA VERZIJA SKRAĆENOG PLANA RASELjAVANjA

02.12.2016.

Republika Srbija primila je zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“. Povodom realizacije budućih građevinskih radova u Nišu predstavlja se finalna verzija skraćenog plana raseljavanja, a vezano za zaštitu grada Niša od poplava..... detaljnije


IZVEŠTAJ O POPLAVAMA KOJE SU ZADESILE OPŠINE NOVI PAZAR, TUTIN I SJENICU 7-9.11.2016. I PREDLOG REŠENjA ZA SMANjENjE ŠTETA OD NjIH

16.11.2016.

U periodu od 7-9.11.2016. kiše jakog intenziteta prouzrokovale su velike poplave na područje opština Novi Pazar, Tutin i Sjenica..... detaljnije


ODBRANA OD POPLAVA NA VODOTOKU GRABOVICA U SJENICI 12.11.2016. (SUBOTA)

12.11.2016.

Fotodokumentacija - Odbrana od poplava na vodotoku Grabovica u Sjenici 12.11.2016. (subota)..... detaljnije


JAVNA RASPRAVA ZA SKRAĆENI AKCIONI PLAN RASELjAVANjA

09.11.2016.

Republika Srbija primila je zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“. Povodom realizacije budućih građevinskih radova u Nišu predstavlja se radna verzija skraćenog plana raseljavanja, a vezano za zaštitu grada Niša od poplava..... detaljnije


SVETSKI DAN VODA

22.03.2016.

„Svetski dan voda“ koji se obeležava 22. marta uspostavljen je 1992. godine..... detaljnije

PROJEKAT „UNAPREĐENjE UČEŠĆA LOKALNE ZAJEDNICE RADI SMANjENjA RIZIKA OD NEPOGODA U BAJINOJ BAŠTI” POD POTKROVITELjSTVOM MISIJE OEBS-A U SRBIJI

21.03.2016.

Nakon uspešno realizovanih projekata u Zaječaru i Vranju, Misija OEBS-a u Republici Srbiji, organizovala je inicijalni sastanak 18. marta 2016. godine..... detaljnije

POSTAVLjANjE ZAŠTITNE PLIVAJUĆE ZAVESE NA SPREČAVANjU ZAGAĐENjA NA AKUMULACIJI „ĆELIJE“ U KRUŠEVCU

16.03.2016.

Dana 11.03.2016. godine stručna služba JVP „Srbijavode“ je postavila zaštitnu plivajuću zavesu, na osnovu dopisa upućenog od strane Službe za vanredne situacije, gradske uprave Grada Kruševca, kojim se traži odobrenje za..... detaljnije

UKINUTA VANREDNA SITUACIJA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

16.03.2016.

Na predlog Republičkog štaba za vanredne situacije, Vlada Republike Srbije..... detaljnije

PREDUZETE MERE NA SEKTORU D.22.

15.03.2016.

Sektor/Objekat: D.22.2.7. Leva obala regulisanog korita  Vitovnice kroz Kulu, 2.89km; D.22.2.8. Desna obala regulisanog korita Vitovnice kroz Kulu, 2.89km

Na objektima D.22.2.7 i D.22.2.8, na nizvodnom delu regulisanog korita reke Vitovnice (desna pritoka Mlave) u naselju Kula, opština Malo Crniće, došlo je do stvaranja sprudova..... detaljnije

PREDUZETE MERE NA HIDROMELIORACIONOM SISTEMU DD 3.

HMS DD 3. Mlava sa malim akumulacijama i retenzijama Zaova i Smoljinac

15.03.2016.

Na hidromelioracionom sistemu DD 3., melioracionog područja "Donji Dunav" izvršeno je postavljanje mobilnih pumpi na više lokacija..... detaljnije


PREDUZETE MERE NA HIDROMELIORACIONOM SISTEMU DD 6.

HMS DD 6. Hidromelioracioni sistem Negotinska nizija, Kosno Grlo

15.03.2016.

Na hidromelioracioniom sistemu DD 6., melioracionog području "Donji Dunav" izvršeno je čišćenje na kanalu "K" neposredno kod crpne stanice "Kosno grlo 1" u dužini od..... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.11.

Sektor/ Objekti: M.11.2.4. Desni nasip uz Južnu Moravu od Zlatokopa do ušća Koštaničke reke sa obostranim nasipima uz Trebešinjsku i Ratajnsku reku, 9,00km i desnim nasipom uz Koštaničku reku od ušća u Južnu Moravu, 1,7km

15.03.2016.

U saradnji sa nadležnim preduzećem „CD HIS“ DOO iz Niša izvršeno je ojačanje desnoobalnog nasipa (popravka oštećenje krune nasipa kao posledica raskvašenosti) uz Južnu Moravu..... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.13.

Sektor/ Objekti: M.13.6. Bjelica kod Lučana i Guče, 6.59km

14.03.2016.

Na reci Bjelica izvršena je intervencija postavljena džakova sa peskom radi zaštite namenske industrije Milan  Blagojević iz Lučana u koordinaciji sa..... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.12.

Sektor/ Objekti: M.12.10. Raška i Jošanica u Novom Pazaru, 4.90km

14.03.2016.

Na reci Jošanici u Novom Pazaru evidentirano je značajno plavljenje koje je posebno bilo izraženo na mestima gde su..... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTOR M.13.

Sektor/ Objekti: M.13.1. Zapadna Morava sa pritokama Čemernicom i Kamenicom, 36.35km

14.03.2016.

Na reci Čemernici, posle nailaska poplavnog talasa 07.03.2016. godine došlo je do..... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.12.

Sektor/ Objekti: M.12.10. Raška i Jošanica u Novom Pazaru, 4.90km

14.03.2016.

Na reci Raškoj u Novom Pazaru (naselje Šestovo) evidentirano je značajno oštećenje..... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.12.

Sektor/ Objekti: M.12.10. Raška i Jošanica u Novom Pazaru, 4.90km

14.03.2016.

Na reci Raškoj u Novom Pazaru evidentirana su značajna oštećenja na regulisanom koritu reke Raške i to u zoni konstrukcije novog mosta kod novopazarske pijace..... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.12.

Sektor/ Objekti: M.12.10. Raška i Jošanica u Novom Pazaru, 4.90km

14.03.2016.

U koordinaciji sa pomoćnikom rukovodioca odbrane od poplava na vodonom području „Morava“ izvršena je intervencija u naselju ispod Petrove crkve u Novom Pazaru... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU D.22

Sektor/Objekat: D.22.6. Pek kod Kučeva

14.03.2016.

Imajući u vidu hidrološku najavu RHMZ-a za 13, 14 i 15. mart 2016. godine, kojom se prognozira crveni hidro alarm na slivu reke Pek i njenim pritokama... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU S.4.

Sektor: S.4.4.3. Desni nasip uz Savu od Drenovca do Čevrntije, 13.81 km

13.03.2016.

Urađeno je nadvišenje postojeće krune nerekonstruisane deonice nasipa od km 18+029 do km. 23+100 u dužini od 200m... detaljnije


EKSPERTIZE POPLAVNOG DOGAĐAJA NA SLIVU ZAPADNE MORAVE U MARTU 2016. GODINE

13.03.2016.

Kao posledica vanrednih hidroloških okolnosti u martu 2016. godine, na slivu Zapadne Morave  i pritokama... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.13.

Deonice/Objekti: M.13.9.1. Regulisano korito Đetinje kroz Užice, 2.00 km i M.13.11. Brana „Vrutci“ na Đetinji

13.03.2016.

Dana 08.03.2016. godine došlo je do kvara na dva elektromotora koji koji služe za otvaranje/zatvaranje zatvarača na dva temeljna ispusta na brani „Vrutci“... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.12.

Sektor: M.12.4. Zapadna Morava kod Trstenika

13.03.2016.

Na zatvorenoj kaseti na levobalnom nasipu uz izvorište „Zvezdan“ - deonica M.12.4.3. uočene su tri kritične tačke... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.12.

Sektor: M.12.1. Zapadna Morava, Rasina kod Kruševca

13.03.2016.

Na zatvorenoj kaseti „Čitluk“ na desnoobalnom nasipu uz Zapadnu Moravu - deonica M.12.1.1. kao i na levoobalnom nasipu uz Rasinu - deonica M.12.1.2. uočeno više slabih mesta... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.12.

Sektor/Objekat: M.12.6.1. Desni nasip uz Zapadnu Moravu u Adranima, 17.71 kmsa levoobalnim uspornim nasipom uz Grdičku reku do železničke pruge,  0.80 km i obostranim uspornim nasipima uz Musinu reku, 4.40 km, ukupno 6.91 km

13.03.2016.

Na ovoj zatvorenoj kaseti uočeno je šest kritičnih tačaka... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.12.

Sektor/Objekat: M.12.8.1. Desni nasip u zoni izvorišta Žičko polje uzvodno od ušća Kovačkog potoka, 2.50 km sa levim nasipom uz Kovački potok od ušća u Ibar, 2.02km, ukupno 4.52 km

13.03.2016.

Na desnom nasipu uz Ibar, na ušću Žičke reke u Ibar postavljeno je 6000 džakova... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.4.

Sektor/Objekat: M.4.1.6. Levi nasip uz Jasenicu kod Natalinaca, 4.00km

13.03.2016.

Po nalogu pomoćnika rukovodioca odbrane od poplava za vodno područje „Morava“... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU S.4.

Sektor: S.4.4.7. Desni nasip uz Savu i Drinu od Banovog Broda do Crne Bare, 3.71 km i Privremeni nasip neposredno uzvodno od izgrađene deonice u zoni MZ Mačvanski Prnjavor, teritorija grada Šapca, na deonici u zoni vodoizvorišta

13.03.2016.

Nakom proglašenja vanredne odbrane od poplava na objektu S.4.4.7... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU S.4.

Sektor: S.4.4.3. Desni nasip uz Savu od Drenovca do Čevrntije, 13.81 km

13.03.2016.

Nakom proglašenja vanredne odbrane od poplava na objektu S.4.4.3. vrši se nadvišenje od 1 metar visine ... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU S.4.

Sektor: S.4.1.1. Desni nasip uz Savu od visokog terena kod rkm Save (70+300) do visokog terena kod rkm 85+300, 15.00 km.

13.03.2016.

Nakom proglašenja vanredne odbrane od poplava na objektu S.4.1.1.  i obilaska objekata... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU S.4.

Sektor: S.4.3.1. Regulisano korito Cerskog obodnog kanala od ušća u Savu 3.85 km sa **obostranim nasipima (2h2.20 km) uz Dumaču od ušća u Cerski obodni kanal, 4.40 km, ukupno 8.25 km

13.03.2016.

Po nalogu rukovodioca odbrane od poplava... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.10.

Sektor/Objekat:

M.10.8.1. Levi nasip uz Južnu Moravu od ušća Jablanice do ušća Veternice, 7.92 km

13.03.2016.

Na sektoru M.10.8., dana 11.03.2016.godine izvršena je... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.8.

Objekti:

M.8.1.2. Levi nasip uz Južnu Moravu kod Vitkovca, 2.,89 km

M.8.1.3. Desni nasip uz Rujišku reku od ušća u Južnu Moravu, 2,08 km

13.03.2016.

Na deonici M.8.1. dana 10.03.2016.godine, po nalogu pomoćnika rukovodioca odbrane od poplava, firma VPD „Erozija“ iz Niša je preuzela... detaljnije


IZDATO OBAVEŠTENjE O POSTUPCIMA RUKOVOĐENjA NA BRANAMA U VREME VANREDNE SITUACIJE

11.03.2016.

Vlada Republike Srbije, na predlog Republičkog štaba za vanredne situacije 10.03.2016. godine, proglasila je vanrednu situaciju na teritoriji Republike Srbije...... detaljnije


PRERASPODELA OPREME ZA ODBRANU OD POPLAVA PO NALOGU JVP „SRBIJAVODE“

11.03.2016.

Po nalogu JVP „Srbijavode“ izvršena je preraspodela pumpi visokog kapaciteta i to..... detaljnije


PRERASPODELA OPREME ZA ODBRANU OD POPLAVA PO NALOGU JVP „SRBIJAVODE“

11.03.2016.

Po nalogu JVP „Srbijavode“ izvršena je preraspodela džakova za za odbranu od poplava..... detaljnije


USPOSTAVLjANjE OPERATIVNOG ŠTABA REPUBLIČKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

11.03.2016.

Na osnovu Zaključka vlade br. 02-2747/2016 od 08. marta 2016. godine, a na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova izvršeno je uspostavljanje Operativnog štaba Republičkog štaba za vanredne situacije..... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.12.

08.03.2016.

Sektor: M.12.10.2. Regulisano korito Jošanice od ušća u Rašku sa regulisanim koritom Trnavice,1,2km

U kordinaciji sa pomoćnikom rukovodioca odbrane od poplava za vodono područje „Morava“ 08.03.2016. godine gradski štab za vanredne situacije Grada Novog Pazara izdao je... detaljnije


POSETA JAPANSKE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA SARADNjU

04.03.2016.

U okviru misije Japanske međunarodne organizacije za saradnju (JICA) realizovana je poseta JVP „Srbijavode“... detaljnije


PRIMOPREDAJA OPREME ZA ODBRANU OD POPLAVA

22.02.2016.

Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“ je 14.12.2015. godine izvršilo primopredaju sedam pumpi tipa „MP 09 SPL“ integrisanih na prikolici i primopredaju mobilne punilice za džakove za pesak POWER SANDKING 800 TURBO tip „PSK 800 turbo“...... detaljnije


ARHIVA VESTI

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura