Делатност ЈВП Србијаводе

Чланом 227. Закона о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/10, 93/12 и 101/16) утврђено је да даном ступања на снагу тог закона престаје да важи Закон о водама („Службени гласник РС“ бр. 46/91, 53/93, 53/93-др.закон, 67/93-др.закон, 48/94-др.закон, 54/96 и 101/05-др.закон), осим одредби чл. 81. до 96 (поглавље VII. Јавно водопривредно предузеће), а одредбе чл. 99 -107. Закона престају да важе 1.01.2011. године.

Према члану 6. став 1. Одлуке о усклађивању пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 93/16), коју је донела Влада, претежна делатност ЈВП „Србијаводе“ је инжењерска делатност и техничко саветовање (шифра делатности: 71.12). Према ставу 2. истог члана делатност предузећа од општег интереса утврђена Законом о водама је:

1)      уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
2)      уређење и коришћење вода;
3)      заштита вода од загађивања.

Делатност ЈВП „Србијаводе“ из става 2. истог члана обухвата:

1)   уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
2)   уређење и коришћење вода;
3)   заштита вода од загађивања.

Делатност Јавног предузећа из става 2. овог члана обухвата:

1)   интегрално управљање водама;
2)   изградњу, одржавање и управљање водним објектима за заштиту од поплава, ерозије и бујица у јавној својини;
3)   изградњу, одржавање и управљање регионалним и вишенаменским хидросистемима у јавној својини;
4)   изградњу, одржавање и управљање мелиорационим системима у јавној својини;
5)   изградњу, одржавање и управљање водним објектима за коришћење вода, заштиту вода и мониторинг вода у јавној својини;
6)   инжењерско пројектовање и консултантске активности у области хидроградње и управљања водама;
7)   научно истаживање, развој и израду планских докумената и техничке документације у области вода;
8)   успостављање и вођење водне документације и водног информационог система;
9)   инвеститорске послове и управљање пројектима у области вода;
10)    извршавање послова из међудржавних споразума у области вода.

Поред делатности из става 1. овог члана Јавно предузеће обавља и следеће делатности:

1)  гајење шума и остале шумарске делатности;
2)  слатководни риболов и слатководна аквакултура;
3)  производња електричне енергије у хидроелектранама.

Јавно предузеће обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.
Јавно предузеће може да обавља и друге делатности у складу са законом, уз сагласност оснивача.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура