Мале хидроелектране (МХЕ)

У Закону о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“ бр. 88/2010), у поглављу Одрживи развој техничке инфраструктуре, утврђено је да потенцијал малих водотокова на којима се могу градити МХЕ износи око 0,6 Мтен (мега тона еквивалентне нафте). Расположиви потенцијал малих хидроелектрана износи 4,7% укупне производње електричне енергије у Србији или око 15% произведене енергије у хидроелектранама.

Могуће локације за изградњу МХЕ и потенцијална производња електричне енергије одређени су на основу Катастра малих хидроелектрана Србије, који су за Електропривреду Србије израдила предузећа "Енергопројект" и Институт за водопривреду "Јарослав Черни" из Београда, 1987. године.

  • Катастром МХЕ из 1987. године је одређено 856 потенцијалних локација за изградњу МХЕ укупне снаге 450 MW, са производњом од 1.590 GWh/год.

Интерактивна прегледна карта са подацима из Катастра МХЕ

У Катастру МХЕ Србије нису узета у обзир ограничења у погледу управљања режимом вода, водоснабдевања, каналисања и санитарне заштите вода, заштите природних и културно историјских вредности. Због наведених ограничења и промена хидрологије речних токова и коришћења простора у протеклих 25 година, у Просторном плану РС утврђено је да Катастар МХЕ представља документациону подлогу, а да се МХЕ граде на основу техничке документације, која је израђена према правилима градње просторних планова подручја посебне намене и јединица локалне самоуправе и у складу са водним условима и условима заштите природе.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура