Информација о стању на водотоковима у
надлежности ЈВП "Србијаводе" и мерама одбране од поплава


План вађења речних наноса

Studija Kolubara


ЗАШТИТА МАЧВЕ ОД ВЕЛИКИХ ВОДА РЕКЕ САВЕ И ДРИНЕ

28.5.2018.

Реконструкцијом постојећих насипа дуж Саве и Дрине (укупно 16,1 км), оствариће се потребан степен заштите од поплава Шапца, бројних сеоских насеља, индустријских комплекса, мелиоративно уређених пољопривредних површина и инфраструктуре, што ће омогућити и нове развојне пројекте у приобаљу Саве и Дрине на  подручју Мачве..... детаљније


ИЗМЕНА И ДОПУНА ОГЛАСА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЗАКУП ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

28.5.2018.

Овим огласом врши се измена и допуна огласа објављеног дана 30.04.2018. године у дневном листу „Вечерње новости“ и на интернет страници ЈВП „Србијаводе“..... детаљније


ВЕЖБА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА У ПРИОБАЉУ РЕКЕ ДУНАВ У ЗОНИ ГОЛУПЦА

25.4.2018.

Дана 24.04.2018. год. ЈВП "Србијаводе" су одржале вежбу за спровођење одбране од поплава у приобаљу реке Дунав у зони Голубца. Циљ вежбе је подизање спремности надлежних субјеката у одбрани од поплава..... детаљније


ЗАВРШЕТАК ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ УНАПРЕЂЕЊА ЗАШТИТЕ ОД ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ КОЛУБАРЕ

30.1.2018.

Последице катастрофалних поплава, које су у периоду од 14. до 16. маја 2014. године погодиле слив реке Саве, а нарочито целокупан слив реке Колубаре..... детаљније


ЗАШТИТА ЗЕМУНА И НОВОГ БЕОГРАДА ОД ВЕЛИКИХ ВОДА ДУНАВА И САВЕ

25.1.2018.

Постојећи систем за одбрану од великих вода Саве и Дунава, грађен је фазно, а остварени степен заштите одговара нивоима великих вода повратног периода једном у 100 године, без допунске заштитне висине..... детаљније


ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЗАКУП ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

16.11.2017.

На основу члана 10б Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А, Нови Београд, објављује:

Оглас за прикупљање писмених понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије..... детаљније


TAIEX РАДИОНИЦА (TECHNICAL ASSISTANCE AND INFORMATION EXCHANGE INSTRUMENT OF THE EUROPEAN COMMISSION) О ПРОЦЕНИ ПРИТИСАКА И УТИЦАЈА НА ПОВРШИНСКЕ И ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ

22.09.2017.

Taiex радионица (technical assistance and information exchange instrument of the european commission) о процени притисака и утицаја на површинске и подземне воде, организована у сарадњи Европске комисије са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије одржана је 18. и 19. септембра 2017. године у Београду...... детаљније


ЗАШТИТА НАСЕЉА И ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ЛУЧАНИМА ОД ВЕЛИКИХ ВОДА РЕКЕ БЈЕЛИЦЕ И ЊЕНИХ ПРИТОКА

28.02.2017.

Поплавни догађај у марту 2016. године потврдио је оправданост да се хитно приступи дугорочном решавању проблема заштите овог подручја од поплава...... детаљније


ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА СКРАЋЕНОГ ПЛАНА РАСЕЉАВАЊА

02.12.2016.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“. Поводом реализације будућих грађевинских радова у Нишу представља се финална верзија скраћеног плана расељавања, а везано за заштиту града Ниша од поплава..... детаљније


ИЗВЕШТАЈ О ПОПЛАВАМА КОЈЕ СУ ЗАДЕСИЛЕ ОПШИНЕ НОВИ ПАЗАР, ТУТИН И СЈЕНИЦУ 7-9.11.2016. И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ЗА СМАЊЕЊЕ ШТЕТА ОД ЊИХ

16.11.2016.

У периоду од 7-9.11.2016. кише јаког интензитета проузроковале су велике поплаве на подручје општина Нови Пазар, Тутин и Сјеница..... детаљније


ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА НА ВОДОТОКУ ГРАБОВИЦА У СЈЕНИЦИ 12.11.2016. (СУБОТА)

12.11.2016.

Фотодокументација - Одбрана од поплава на водотоку Грабовица у Сјеници 12.11.2016. (субота)..... детаљније


ЈАВНА РАСПРАВА ЗА СКРАЋЕНИ АКЦИОНИ ПЛАН РАСЕЉАВАЊА

09.11.2016.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“. Поводом реализације будућих грађевинских радова у Нишу представља се радна верзија скраћеног плана расељавања, а везано за заштиту града Ниша од поплава..... детаљније


СВЕТСКИ ДАН ВОДА

22.03.2016.

„Светски дан вода“ који се обележава 22. марта успостављен је 1992. године..... детаљније

ПРОЈЕКАТ „УНАПРЕЂЕЊЕ УЧЕШЋА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАДИ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД НЕПОГОДА У БАЈИНОЈ БАШТИ” ПОД ПОТКРОВИТЕЉСТВОМ МИСИЈЕ ОЕБС-А У СРБИЈИ

21.03.2016.

Након успешно реализованих пројеката у Зајечару и Врању, Мисија ОЕБС-а у Републици Србији, организовала је иницијални састанак 18. марта 2016. године..... детаљније

ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ПЛИВАЈУЋЕ ЗАВЕСЕ НА СПРЕЧАВАЊУ ЗАГАЂЕЊА НА АКУМУЛАЦИЈИ „ЋЕЛИЈЕ“ У КРУШЕВЦУ

16.03.2016.

Дана 11.03.2016. године стручна служба ЈВП „Србијаводе“ је поставила заштитну пливајућу завесу, на основу дописа упућеног од стране Службе за ванредне ситуације, градске управе Града Крушевца, којим се тражи одобрење за..... детаљније

УКИНУТА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

16.03.2016.

На предлог Републичког штаба за ванредне ситуације, Влада Републике Србије..... детаљније

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ Д.22.

15.03.2016.

Сектор/Објекат: Д.22.2.7. Лева обала регулисаног корита  Витовнице кроз Кулу, 2.89км; Д.22.2.8. Десна обала регулисаног корита Витовнице кроз Кулу, 2.89км

На објектима Д.22.2.7 и Д.22.2.8, на низводном делу регулисаног корита реке Витовнице (десна притока Млаве) у насељу Кула, општина Мало Црниће, дошло је до стварања спрудова..... детаљније

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОМ СИСТЕМУ ДД 3.

ХМС ДД 3. Млава са малим акумулацијама и ретензијама Заова и Смољинац

15.03.2016.

На хидромелиорационом систему ДД 3., мелиорационог подручја "Доњи Дунав" извршено је постављање мобилних пумпи на више локација..... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОМ СИСТЕМУ ДД 6.

ХМС ДД 6. Хидромелиорациони систем Неготинска низија, Косно Грло

15.03.2016.

На хидромелиорациониом систему ДД 6., мелиорационог подручју "Доњи Дунав" извршено је чишћење на каналу "К" непосредно код црпне станице "Косно грло 1" у дужини од..... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.11.

Сектор/ Објекти: М.11.2.4. Десни насип уз Јужну Мораву од Златокопа до ушћа Коштаничке реке са обостраним насипима уз Требешињску и Ратајнску реку, 9,00км и десним насипом уз Коштаничку реку од ушћа у Јужну Мораву, 1,7км

15.03.2016.

У сарадњи са надлежним предузећем „ЦД ХИС“ ДОО из Ниша извршено је ојачање деснообалног насипа (поправка оштећење круне насипа као последица расквашености) уз Јужну Мораву..... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.13.

Сектор/ Објекти: М.13.6. Бјелица код Лучана и Гуче, 6.59км

14.03.2016.

На реци Бјелица извршена је интервенција постављена џакова са песком ради заштите наменске индустрије Милан  Благојевић из Лучана у координацији са..... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.12.

Сектор/ Објекти: М.12.10. Рашка и Јошаница у Новом Пазару, 4.90км

14.03.2016.

На реци Јошаници у Новом Пазару евидентирано је значајно плављење које је посебно било изражено на местима где су..... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОР М.13.

Сектор/ Објекти: М.13.1. Западна Морава са притокама Чемерницом и Каменицом, 36.35км

14.03.2016.

На реци Чемерници, после наиласка поплавног таласа 07.03.2016. године дошло је до..... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.12.

Сектор/ Објекти: М.12.10. Рашка и Јошаница у Новом Пазару, 4.90км

14.03.2016.

На реци Рашкој у Новом Пазару (насеље Шестово) евидентирано је значајно оштећење..... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.12.

Сектор/ Објекти: М.12.10. Рашка и Јошаница у Новом Пазару, 4.90км

14.03.2016.

На реци Рашкој у Новом Пазару евидентирана су значајна оштећења на регулисаном кориту реке Рашке и то у зони конструкције новог моста код новопазарске пијаце..... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.12.

Сектор/ Објекти: М.12.10. Рашка и Јошаница у Новом Пазару, 4.90км

14.03.2016.

У координацији са помоћником руководиоца одбране од поплава на водоном подручју „Морава“ извршена је интервенција у насељу испод Петрове цркве у Новом Пазару... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ Д.22

Сектор/Објекат: Д.22.6. Пек код Кучева

14.03.2016.

Имајући у виду хидролошку најаву РХМЗ-а за 13, 14 и 15. март 2016. године, којом се прогнозира црвени хидро аларм на сливу реке Пек и њеним притокама... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ С.4.

Сектор: С.4.4.3. Десни насип уз Саву од Дреновца до Чеврнтије, 13.81 км

13.03.2016.

Урађено је надвишење постојеће круне нереконструисане деонице насипа од км 18+029 до км. 23+100 у дужини од 200м... детаљније


ЕКСПЕРТИЗЕ ПОПЛАВНОГ ДОГАЂАЈА НА СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ У МАРТУ 2016. ГОДИНЕ

13.03.2016.

Као последица ванредних хидролошких околности у марту 2016. године, на сливу Западне Мораве  и притокама... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.13.

Деонице/Објекти: М.13.9.1. Регулисано корито Ђетиње кроз Ужице, 2.00 км и М.13.11. Брана „Врутци“ на Ђетињи

13.03.2016.

Дана 08.03.2016. године дошло је до квара на два електромотора који који служе за отварање/затварање затварача на два темељна испуста на брани „Врутци“... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.12.

Сектор: М.12.4. Западна Морава код Трстеника

13.03.2016.

На затвореној касети на левобалном насипу уз извориште „Звездан“ - деоница М.12.4.3. уочене су три критичне тачке... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.12.

Сектор: М.12.1. Западна Морава, Расина код Крушевца

13.03.2016.

На затвореној касети „Читлук“ на деснообалном насипу уз Западну Мораву - деоница М.12.1.1. као и на левообалном насипу уз Расину - деоница М.12.1.2. уочено више слабих места... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.12.

Сектор/Објекат: М.12.6.1. Десни насип уз Западну Мораву у Адранима, 17.71 кмса левообалним успорним насипом уз Грдичку реку до железничке пруге,  0.80 км и обостраним успорним насипима уз Мусину реку, 4.40 км, укупно 6.91 км

13.03.2016.

На овој затвореној касети уочено је шест критичних тачака... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.12.

Сектор/Објекат: М.12.8.1. Десни насип у зони изворишта Жичко поље узводно од ушћа Ковачког потока, 2.50 км са левим насипом уз Ковачки поток од ушћа у Ибар, 2.02км, укупно 4.52 км

13.03.2016.

На десном насипу уз Ибар, на ушћу Жичке реке у Ибар постављено је 6000 џакова... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.4.

Сектор/Објекат: М.4.1.6. Леви насип уз Јасеницу код Наталинаца, 4.00км

13.03.2016.

По налогу помоћника руководиоца одбране од поплава за водно подручје „Морава“... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ С.4.

Сектор: С.4.4.7. Десни насип уз Саву и Дрину од Бановог Брода до Црне Баре, 3.71 км и Привремени насип непосредно узводно од изграђене деонице у зони МЗ Мачвански Прњавор, територија града Шапца, на деоници у зони водоизворишта

13.03.2016.

Наком проглашења ванредне одбране од поплава на објекту С.4.4.7... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ С.4.

Сектор: С.4.4.3. Десни насип уз Саву од Дреновца до Чеврнтије, 13.81 км

13.03.2016.

Наком проглашења ванредне одбране од поплава на објекту С.4.4.3. врши се надвишење од 1 метар висине ... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ С.4.

Сектор: С.4.1.1. Десни насип уз Саву од високог терена код ркм Саве (70+300) до високог терена код ркм 85+300, 15.00 км.

13.03.2016.

Наком проглашења ванредне одбране од поплава на објекту С.4.1.1.  и обиласка објеката... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ С.4.

Сектор: С.4.3.1. Регулисано корито Церског ободног канала од ушћа у Саву 3.85 км са **обостраним насипима (2х2.20 км) уз Думачу од ушћа у Церски ободни канал, 4.40 км, укупно 8.25 км

13.03.2016.

По налогу руководиоца одбране од поплава... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.10.

Сектор/Објекат:

М.10.8.1. Леви насип уз Јужну Мораву од ушћа Јабланице до ушћа Ветернице, 7.92 км

13.03.2016.

На сектору М.10.8., дана 11.03.2016.године извршена је... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.8.

Објекти:

М.8.1.2. Леви насип уз Јужну Мораву код Витковца, 2.,89 км

М.8.1.3. Десни насип уз Рујишку реку од ушћа у Јужну Мораву, 2,08 км

13.03.2016.

На деоници М.8.1. дана 10.03.2016.године, по налогу помоћника руководиоца одбране од поплава, фирма ВПД „Ерозија“ из Ниша је преузела... детаљније


ИЗДАТО ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПЦИМА РУКОВОЂЕЊА НА БРАНАМА У ВРЕМЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

11.03.2016.

Влада Републике Србије, на предлог Републичког штаба за ванредне ситуације 10.03.2016. године, прогласила је ванредну ситуацију на територији Републике Србије...... детаљније


ПРЕРАСПОДЕЛА ОПРЕМЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ПО НАЛОГУ ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

11.03.2016.

По налогу ЈВП „Србијаводе“ извршена је прерасподела пумпи високог капацитета и то..... детаљније


ПРЕРАСПОДЕЛА ОПРЕМЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ПО НАЛОГУ ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

11.03.2016.

По налогу ЈВП „Србијаводе“ извршена је прерасподела џакова за за одбрану од поплава..... детаљније


УСПОСТАВЉАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ШТАБА РЕПУБЛИЧКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

11.03.2016.

На основу Закључка владе бр. 02-2747/2016 од 08. марта 2016. године, а на предлог Министарства унутрашњих послова извршено је успостављање Оперативног штаба Републичког штаба за ванредне ситуације..... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.12.

08.03.2016.

Сектор: М.12.10.2. Регулисано корито Јошанице од ушћа у Рашку са регулисаним коритом Трнавице,1,2км

У кординацији са помоћником руководиоца одбране од поплава за водоно подручје „Морава“ 08.03.2016. године градски штаб за ванредне ситуације Града Новог Пазара издао је... детаљније


ПОСЕТА ЈАПАНСКЕ МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА САРАДЊУ

04.03.2016.

У оквиру мисије Јапанске међународне организације за сарадњу (ЈИЦА) реализована је посета ЈВП „Србијаводе“... детаљније


ПРИМОПРЕДАЈА ОПРЕМЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА

22.02.2016.

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ је 14.12.2015. године извршило примопредају седам пумпи типа „МП 09 СПЛ“ интегрисаних на приколици и примопредају мобилне пунилице за џакове за песак POWER САНДКИНГ 800 ТУРБО тип „ПСК 800 турбо“...... детаљније


АРХИВА ВЕСТИ

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура